Buttiska katta

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:.jpg|thumb|right|Katta]]
+
[[Image:Buttiska katta.jpg|thumb|400px|right|Katta]]
-
'''Katta''' Buttiska katta (lat. Felis silvestris catus) - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes [drapieżny ssak]. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikus iz en wūru Egīptan ezze 3500 m.pr.n.e. enbuttintan paustākattan, ikāi tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadītan.
+
'''Buttiska katta''' (''Felis silvestris catus'') - [[kattiskai|kattiskan]] sēimes drezzaws diwūlis. [[paustākata|Paustākatas]] pōpergimi. Tēntiskas kattas izarwiskai ast pertikušas iz paustākatan enbuttintan en wūrasmu [[Egīpts|Egīptan]] ezze 3500 m p.n.e., adder tikriska enbuttinsnas kerdā ni ast ensadīntan.
-
Katta ast mēnsan īdants [drapieżnik], mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīran, izmukintun si (subs anga dresītan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mechanīsmans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
+
Katta ast mensanīnts drezzaws, mazīnts medītun tūls neggi 1000 pērgimin stēisan zwīrin, izmukīntun si (subs anga mukīntan) klausītun stēisan prastan kumāndan be tērpautun prastans mekānismans. Kattas mazzi drāugautwei sen tūls neggi 100 kērmenes billas pōzan anga gērdan.
-
En wūru Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan, Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalsniskai izgiwīntei en pawirpingiskwai.
+
En wūrasmu Egīptan kattas bēi laikātan per swintans, buttiskas kattas bēi waīstan en Wūrai Grēkantautan ne Rōmai. En Prūsai buwinna ezze XIV metsimtu. Buttiskas kattas senpaustijja, izpalseniskai giwāntei en pawīrpingiskwai.
-
Kattas ast augīntan ni tēr kāigi buttiskai zwīrai, izpilninnantis naikīnsnas funkciōnin stēisan greūztajan, adder dīgi kāigi [pets]. Ast tūlin pērgimin stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si mattan, bārwin, [futrem]. Delīks pērgimin ni turri [futra] anga stagan.
+
Kattas ast laikātan en buttamans ni tēr kāigi zwīrei, izpilnināntei [[greūztajai|greūztajan]] naikīnsnas funkciōnin, adder dīgi kāigi buttiskai zwīrei. Ast tūlin rassis stēisan kattan, kawīdas izšlaitinna si sen mattan, bārwin, skārdan. Delīks pērgimin ni turri skārdan anga staggan.
 +
====Fizīskas swajjistas====
 +
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder ainuntkawīdas kattas rassis (perw. Maine Coon) mazzi swērtun ērgi 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. Eraūgušas kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuku kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta stesse 121 cm ilgan. Jāuku wīrikai ast mūisesan be brenduisin, mats dīgi perlānke ezze rassei. Adder mattas šlaitīntan sirzdau rassins stēisan ast mazzan neggi sirzdau stēisan sunnin.
-
====Fizziskas swajjistas====
+
Buttiskas kattas jāuku pragīwa ezze 14 ērgi 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pragīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pragīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (mazā galliskas trāumas rīziki), be dīgi kastrītas kattas.  
-
Katta jāuku swerre sirzdau 2,5 kg be 7 kg, adder kāi kawīdan pērgimin kattas (p.p. Maine Coon) mazzi swertun ēr 11 kg. Permaitāsnas paggan swars mazzi kakīntun 23 kg. [Adult] kattas ilgan ezze nasis wangan ēr staggas wangan jāuk kakinna 50 cm. Ast waīstan ukailgaisi katta 121 cm ilgas. Jāuku wīrikai ast debaisan be brendaisan, mats dīgi perlānke ezze pērgimei. Adder mattas šlaitīntan sirzdau pērgimin stēisan kattan ast līkutaišai neggi sirzdau sunnin.
+
-
 
+
-
Buttiskas kattas jāuku pergīwa ezze 14 ēr 20 mettan. Ukawūraisi waistā katta pergīwija 36 mettans. Jāuku ilgais pergīwa kattas, niizlaīstan en laūkan (līkutaisi galliskas trāumas rizīki), be dīgi kastrītas kattas.  
+
====Škelattan====
====Škelattan====
-
 
+
Kattan škelattan ast sendītan iz 230 kaūlins. Kērpets nidebban, mazgeniskas delīks ast mūisesan neggi prūsniskas. Eraūgusi katta turri 30 dāntins. Maldāmans kattans daddiskai dāntei kitawīdina si en ainatīngins ērgi 7 gīwas mīnsin, be swajjans aumestans daddiskans dāntins tenēi jāuku gerre.
-
Kattan škelattan sendītan iz 230 kaūlin. Kērpets nidebs, mazgeniskas delīks ast debaisin neggi prusniskas. [Adult] katta turri 30 dāntin. Māldimans stēisan kattin daddiskai dāntei kitawidinna si en ainatīngis ēr 7 mīnsin wūran, be swajjans aumestans daddiskans dāntins tennei jāuku gerre.
+
-
 
+
====Skatisnā====
====Skatisnā====
-
Kattas kāigi īr sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
+
Kattas kāigi dīgi sunnei neikaūja ni sen pastippan pīdan, adder tēr sen pīrstans.
-
Kāigi īr wissan kattiskan (šlāit gepārdans), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) naggai ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze senpūdasnas si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, lipsenis be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
+
Kāigi prei wissan kattiskan (šlāit [[gēpardus|gēpardans]]), naguttei stēisan kattan ast entensītan. Nōrmalai (wērpušas si kattan) nagāi ast entensītan. Sta ebsergēi dins ezze kamminsai si be dāst tusnai neikaūtwei. Kaddan prawerru (meḑāni, līsenis, be plg.), katta izlaīde naguttins (dīgi mazzi izlaīstun naguttins tēr aīnas lāpan).  
-
[[Category:Dītaja]]
+
[[Category:Diwūlai]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 12:04, 18 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis