Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 35: Rindā 35:
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
-
endrūwintan, kāi gīmtan zmūnin tikrōmin erzinasnā en šissei Deklaraciōnin wīrst paspārtinusi harmōniskans be be koōperatiwans relaciōnins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins, etsparātans na tikrōmiskwan, demōkratijan, teīsin per zmūnin tikrōmin, diskriminīsnas nisātausnan be labban kwāitan.
+
endrūwintan, kāi gīmtan zmūnin tikrōmin erzinasnā en šissei Deklaraciōnin wīrst paspārtinusi harmōniskans be be koōperatiwans relaciōnins sirzdau wālstins be gīmtans zmūnins, etsparātans na tikrōmiskwan, demōkratijan, teīsin per zmūnes tikrōmin, diskriminīsnas nisātausnan be labban kwāitan.
-
rēidinantei wālstins kāi izpilninlai be efektīwai enwedlai tenēisan skalīnsnans kāusinantins gīmtans zmūnins pa sirzdauamziskans instrumēntins, šlaitawīdai šans kāusinantins zmūnin tikrōmins, en kōnsultisnai be sendraugidīlantei sen dātans amzins.  
+
rēidinantei wālstins kāi izpilninlai be efektīwai enwedlai tenēisan skalīnsnans kāusinantins gīmtans zmūnins pa sirzdauamziskans instrumēntins, šlaitawīdai šans kāusinantins zmūnes tikrōmins, en kōnsultisnai be sendraugidīlantei sen dātans amzins.  
paglaubāntei, kāi Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni ast pawakītan kāi etwaidīnlai rullin en gīmtan zmūnin tikrōmin prōmocisnai be sargāsnai,
paglaubāntei, kāi Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni ast pawakītan kāi etwaidīnlai rullin en gīmtan zmūnin tikrōmin prōmocisnai be sargāsnai,
Rindā 51: Rindā 51:
'''Artīkels 1'''
'''Artīkels 1'''
-
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnin tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnin Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai tikrómin stēisan Zmūnin Tikrōmin.
+
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnes tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnes Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai tikrómin stēisan Zmūnes Tikrōmin.
'''Artīkels 2'''
'''Artīkels 2'''
Rindā 171: Rindā 171:
'''Artīkels 22'''
'''Artīkels 22'''
-
1. Šlāitewingiska nōda wīrst būwusi wartīntan prei tikrōmins be speciālins prawerīsnans stēisan gīmtan wūraisin, gennan, maldūnistan, malnīkan be inwalīdin prēi šisse deklaraciōnis implamentīsnan.
+
1. Šlāitewingiska nōda wīrst būwusi wartīntan prei tikrōmins be speciālins prawerīsnans stēisan gīmtan wūraisin, gennan, maldūnistan, malnīkan be inwalīdin prēi šisse Deklaraciōnis implamentīsnan.
2. Wālstis, ēmpiri sen gīmtans zmūnin wīrst immušas zāngans kāi endrūwinlai si, kāi gīmtas gennas be malnīkai tērpaui pilnan ebsergīsnan ezze preispārtausnai be diskriminīsnai en erainasmu wīdan.
2. Wālstis, ēmpiri sen gīmtans zmūnin wīrst immušas zāngans kāi endrūwinlai si, kāi gīmtas gennas be malnīkai tērpaui pilnan ebsergīsnan ezze preispārtausnai be diskriminīsnai en erainasmu wīdan.
Rindā 264: Rindā 264:
'''Artīkels 38'''
'''Artīkels 38'''
-
Wālstis, pa kōnsultisnan be sendrāugidīlantei sen gīmtan zmūnins wīrst immušas izpalawīngins zāngans, enimāntei lagislatīwans zāngans, kai realizīlai šisses deklaraciōnis kakīnslins.
+
Wālstis, pa kōnsultisnan be sendrāugidīlantei sen gīmtan zmūnins wīrst immušas izpalawīngins zāngans, enimāntei lagislatīwans zāngans, kai realizīlai šisses Deklaraciōnis kakīnslins.
'''Artīkels 39'''
'''Artīkels 39'''
-
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai gaūlai pagalban en finānciskamans be tekniskamans pawīstins ezze wālstei be pra sirzdauamziskan sendrāugidīlasnan, tērpawintei tikrōmins turīntins si en šissei deklaraciōnin.
+
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai gaūlai pagalban en finānciskamans be tekniskamans pawīstins ezze wālstei be pra sirzdauamziskan sendrāugidīlasnan, tērpawintei tikrōmins turīntins si en šissei Deklaraciōnin.
'''Artīkels 40'''
'''Artīkels 40'''
Rindā 284: Rindā 284:
'''Artīkels 43'''
'''Artīkels 43'''
-
Tikrōmis turīntis si en šissei deklaraciōnei ensadinna minimālin stāndardan per pragiwīsnan, teīsiskwan be laimīngiskwan.
+
Tikrōmis turīntis si en šissei Deklaraciōnin ensadinna minimālin stāndardan per pragiwīsnan, teīsiskwan be laimīngiskwan.
'''Artīkels 44'''
'''Artīkels 44'''
-
Wissas tikrōmis be pawīrpingiskwas turīntis si en šissei deklaraciōnin ast garantītan līgu per wīriskans kāigi genniskans gīmtans zmūnins.
+
Wissas tikrōmis be pawīrpingiskwas turīntis si en šissei Deklaraciōnin ast garantītan līgu per wīriskans kāigi genniskans gīmtans zmūnins.
'''Artīkels 45'''
'''Artīkels 45'''
-
Nika en šissei deklaraciōnei ni mazzi kuslintun be ni gasinna gīmtan zmūnin tikrōmins, kawīdans gimtāi zmūnei turri teinū adder mazzi gaūtun en perejīngiskwan.
+
Nika en šissei Deklaraciōnei ni mazzi kuslintun be ni gasinna gīmtan zmūnin tikrōmins, kawīdans gimtāi zmūnei turri teinū adder mazzi gaūtun en perejīngiskwan.
'''Artīkels 46'''
'''Artīkels 46'''
-
Nika en šissei deklaraciōnei ni mazzi būtwei izprestan en wīdan, kawīds sugerīlai, kāi wālstis, zmūnei gruppi adder zmūi turri tikrōmin izpilninlai ainuntkawīdan segīsenin, adder aktīwibin, kawīdai būlai emprīkistalīntis prei papresnans stesse Peraīnintan Amzin Kārtin adder (...)
+
1. Nika en šissei Deklaraciōnei ni mazzi būtwei izprestan en wīdan, kawīds sugerīlai, kāi wālstis, zmūnei gruppi adder zmūi turri tikrōmin izpilninlai ainuntkawīdan segīsenin, adder aktīwibin, kawīdai būlai emprīkistalīntis prei papresnans stesse Peraīnintan Amzin Kārtin adder būlai izprestan kāigi rēidinantin adder dāntin preiwērpsenin kāi īmlai segīsenins, kawīdai mazīlai delītun adder kuslintun, pastippai adder delīkiskai, teritōrijas integrālibin adder pōlitiskan aīnibin stēisan niperlānkin wālstin.
 +
 
 +
2. Tērpawintei tikrōmins pawakītans en šissei Deklaraciōnin turri būtwei teīsintan dīgi zmūnes tikrōmins be gruntiskas pawīrpingiskwas wisēisan. Terpausnā stēisan tikrōmin turīntin si en šissei Deklaraciōnin mazzi būtwei pamestan ter stawīdamans arāikinsnans, ezze kawīdans bilāi tikrōmija be kawīdas ast preitarīngi sen sirzdauamziskans zmūnes tikrōmins. Erainā stawīda arāikinsna turri būtwei nidiskriminīnti be prawerīngi tēr per stawīdans kakīnslins, kai endrūwinlai si kai kitēisan tikrōmis be pawīrpingiskwas ast erzinātan be teīsintan be kāi izpilninlai demōkratiskas perōniskwas ukaprawerīngins izkīninsnans.
 +
 
 +
3. Papresnas turīntis si en šissei Deklaraciōnei turri būtwei izprestan preitarīngi sen ensadīnsnans stēisan tikrōmiskwas, demōkratijas, teīsin per zmūnes tikrōmins, (...)

Wersiōni kāigi iz 13:11, 16 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis