Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 238: Rindā 238:
'''Artīkels 33'''
'''Artīkels 33'''
-
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai pretlai ezze swajjan identitātin, adder perlānksnan preitarīngi sen swajjans pajuksmans be tradiciōnins. Ni turri di adder niaīnan negatīwan endīlinsnan na tikrōmin stēisan zmūnin perlānkintin prei gīmtans zmūnins kai kāi gaūlai wālstispilīnibin stesses wālstin, en kawīdsei tenēi buwinna.  
+
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai pretlai ezze swajjan identitātin, adder perlānksnan preitarīngi sen swajjans pajuksmans be tradiciōnins. Ni turri di adder niaīnan negatīwan endīlinsnan na tikrōmin stēisan zmūnin perlānkintin prei gīmtans zmūnins kai gaūlai wālstispilīnibin stesses wālstin, en kawīdsei tenēi buwinna.  
2. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai pretlai ezze swajjan struktūrins be kai etrīnklai tenēisan instituciōnin perlānksnan, preitarīngi prei tenēisan subbeisan prōcedurins.
2. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai pretlai ezze swajjan struktūrins be kai etrīnklai tenēisan instituciōnin perlānksnan, preitarīngi prei tenēisan subbeisan prōcedurins.
-
 
'''Artīkels 34'''
'''Artīkels 34'''
-
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai (...)
+
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai prōmocilai, etwijālai be erlaikālai swajjans instituciōnalins struktūrins be tenēisan karakterīngins pajuksmans, nōseilawingiskwans, prōcedurins, praksins be, ik stawīdai ekzistijja, tikrōmijas sistēmans be pajuksmans, preitarīngi sen sirzdauamziskan zmūnes tikrōmin stāndardans.
'''Artīkels 35'''
'''Artīkels 35'''
Rindā 256: Rindā 255:
2. Wālstis, pa kōnsultīsans sen gīmtans zmūnins, wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi lānginlai šisses tikrōmis tērpausnan be kāi endrūwinlai si kāi pastāne di enwestan.
2. Wālstis, pa kōnsultīsans sen gīmtans zmūnins, wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi lānginlai šisses tikrōmis tērpausnan be kāi endrūwinlai si kāi pastāne di enwestan.
 +
 +
'''Artīkels 37'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erzinālai, nadirīlai be izpilninlai traktātans be kittans kōnstruktiwans sawaītins sen wālstins adder tenēisan pertreppenikans, tīt dīgi kāi wālstis erzinālai be teīsinlai šans traktātans be kittans kōnstruktiwans sawaītins.
 +
 +
2. Nika en šissei Deklaraciōnei ni mazzi būtwei izprestan kāigi mazinānti adder eliminīnti gīmtan zmūnin tikrōmins turīntins si en traktātamans adder kitēimans kōnstruktiwans sawaītins.
 +
 +
'''Artīkels 38'''
 +
 +
Wālstis, pa kōnsultisnan be sendrāugidīlantei sen gīmtan zmūnins wīrst immušas izpalawīngins zāngans, enimāntei lagislatīwans zāngans, kai realizīlai šisses deklaraciōnis kakīnslins.
 +
 +
'''Artīkels 39'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai gaūlai pagalban en finānciskamans be tekniskamans pawīstins ezze wālstei be pra sirzdauamziskan sendrāugidīlasnan, tērpawintei tikrōmins turīntins si en šissei deklaraciōnin.
 +
 +
'''Artīkels 40'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per preiēisenin be pagalban (...)
 +
 +
'''Artīkels 41'''
 +
 +
Ōrganai be specializītas agentūrins stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis sistēman be kitēisan sirzdauamziskan ōrganizaciōnin wīrst preipīdušas prei izpilninsnan stēisan šisses Deklaraciōnis papresnan, sirzdau kittan mōbilizīntei finānciskan be tekniskan pagalban. Wīrst pastāwusis ensadīntan widāi be sirdawas kāi garantīlai delīkas īmsnan stēisan gīmtan zmūnin en pawīstimans tennans kakināntins.
 +
 +
'''Artīkels 42'''

Wersiōni kāigi iz 11:46, 16 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis