Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 9: Rindā 9:
tālis paglaubāntei, kāi erainā dōktrini, praksis adder pōlitiki aprōbinti adder etsparatā na zmūnin wīrsurankan tenēisan pertiksnan, rassis, religiōnis adder kultūris šlaitīntan paggan, ast rassistiskan, iz gruntan reddan iz zinānis dīran, niskalināntin pa tikrōmin, nitikrōmiskan mōralai be perōnewingi,
tālis paglaubāntei, kāi erainā dōktrini, praksis adder pōlitiki aprōbinti adder etsparatā na zmūnin wīrsurankan tenēisan pertiksnan, rassis, religiōnis adder kultūris šlaitīntan paggan, ast rassistiskan, iz gruntan reddan iz zinānis dīran, niskalināntin pa tikrōmin, nitikrōmiskan mōralai be perōnewingi,
-
padrūktinantei, kāi gīmtai buwīntajai turri būtwei pawīrpai ezze diskriminīsnai en tenēisan tikrōmin izpilninsnai,
+
padrūktinantei, kāi gīmtai buwīntajai turri būtwei pawīrpan ezze diskriminīsnai en tenēisan tikrōmin izpilninsnai,
zūrgintan sen faktan, kāi gīmtai buwīntajai ast stīnusis sirzdau kittan ezze istōriskai nitikrōmiskwan, ezze kōlunizaciōnei be tenēisan zemmin, teritōrijan be naturālin resūrsin auswajjinsnai, ka stalinna tennans ezze izpilninsnai swajāsan tikrōmin per etwijāsnan preitarīngi sen swajjans prawerīsnans be interessins,
zūrgintan sen faktan, kāi gīmtai buwīntajai ast stīnusis sirzdau kittan ezze istōriskai nitikrōmiskwan, ezze kōlunizaciōnei be tenēisan zemmin, teritōrijan be naturālin resūrsin auswajjinsnai, ka stalinna tennans ezze izpilninsnai swajāsan tikrōmin per etwijāsnan preitarīngi sen swajjans prawerīsnans be interessins,
Rindā 17: Rindā 17:
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en sawaītemans be kittans senwaițāsnans sen wālstins,
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en sawaītemans be kittans senwaițāsnans sen wālstins,
-
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, ainuntkwei tēr sta tīnka,
+
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
(...)
(...)
Rindā 26: Rindā 26:
'''Artīkels 2'''
'''Artīkels 2'''
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
 +
 +
(...)
 +
 +
'''Artīkels 5'''
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per palaikāsnan be spārtinsnan swāise subbeisan pōlitiskan, tikrōmijas, rikāitas, perōniskan be kultūris ōrganizaciōnin be dīgi tikrōmin per delīkas īmsnan, ik stan kwaitēi, en pōlitiskasmu, rikāitas, perōniskasmu be kultūriskasmu wālstis gīwatan.
 +
 +
'''Artīkels 6'''
 +
Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wālstispilīnibin.
 +
 +
'''Artīkels 7'''
 +
1. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per gīwatan, fizīskan be psīchiskan nikāusinaminiskwan, pawīrpiskwan be persōniskan sārgiskwan.
 +
2. Gimtāi zmūnei turri drāugan tikrōmin per gīwatan en pawīrpiskwai, pakkaju be sārgiskwai, kāigi šlāitiskan amzin, dīgi ni mazzi būtwei pamestan (...)
 +
 +
(...)
 +
 +
'''Artīkels 8'''
 +
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi sen dātas pīras adder amzis tradiciōnins be pajuksmans. (...)

Wersiōni kāigi iz 09:22, 26 zallaws 2013

Persōniskas pagaptis