Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 22: Rindā 22:
'''Artīkels 1'''
'''Artīkels 1'''
-
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnin tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnin Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai Zmūnin Tikrōmis tikrōmin.
+
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnin tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnin Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai tikrómin stēisan Zmūnin Tikrōmin.
'''Artīkels 2'''
'''Artīkels 2'''
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
-
(...)
+
'''Artīkels 3'''
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per subbas definīsnan. Pō šan tikrōmin pawīrpai definijja swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan rikāitas, perōnis be kultūris etwijāsnan.
 +
 
 +
'''Artīkels 4'''
 +
Gimtāi zmūnei, tērpawintei swajjan tikrōmin per subbasperwaldīsnan, turri tikrōmin per autonōmijan adder subbasperwaldīsnan en ēntrewingimansbe lōkalins pawīstins, tīt dīgi per rikaūtun sirdawans per swāise autonōmijas funkciōnin financīsnan.
'''Artīkels 5'''
'''Artīkels 5'''
Rindā 37: Rindā 41:
'''Artīkels 7'''
'''Artīkels 7'''
1. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per gīwatan, fizīskan be psīchiskan nikāusinaminiskwan, pawīrpiskwan be persōniskan sārgiskwan.
1. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per gīwatan, fizīskan be psīchiskan nikāusinaminiskwan, pawīrpiskwan be persōniskan sārgiskwan.
-
2. Gimtāi zmūnei turri drāugan tikrōmin per gīwatan en pawīrpiskwai, pakkaju be sārgiskwai, kāigi šlāitiskan amzin, dīgi ni mazzi būtwei pamestan (...)
+
2. Gimtāi zmūnei turri drāugan tikrōmin per gīwatan en pawīrpingiskwai, pakkaju be sārgiskwai, kāigi šlāitiskan amzin, dīgi ni mazzi būtwei pamestan amžasgalinsnas aktamans, neggi niainammans kittans preispārtausnas aktans, enimāntei preispārtingin praskajjinsnan tenēisan malnīkan en kittans gruppins.
-
 
+
-
(...)
+
'''Artīkels 8'''
'''Artīkels 8'''
-
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi sen dātas pīras adder amzis tradiciōnins be pajuksmans. (...)
+
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan izbandasnāmans (...)
 +
 
 +
'''Artīkels 9'''
 +
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi prei dātas perōniskwas adder amžas tradiciōnins be pajuksmans. Prei šisses tikrōmis izpilninsnan (...)
 +
 
 +
'''Artīkels 10'''
 +
Gimtāi zmūnei ni turri būtwei preispārtintan prei swāise zemmis be teritōrijan palaīsnan. Ni turri delīkan īmtun praskajinsnā šlāit ānkstaisin, labakwāitiskan gīmtan zmūnin preitarīsnan, adder tēr pa (...)

Wersiōni kāigi iz 08:15, 13 daggis 2013

Persōniskas pagaptis