Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 22: Rindā 22:
'''Artīkels 1'''
'''Artīkels 1'''
 +
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnin tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnin Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai tikrómin stēisan Zmūnin Tikrōmin.
Gimtāi zmūnei, tīt dīgi aīnibis, kāigi wissibi, turri tikrōmin per pilnan tērpausnan stēisan zmūnin tikrōmin be fundamentālin pawīrpingiskwan erzinātan en Peraīnintan Amzin Kārtei, Zmūnin Tikrōmin Deklaraciōnei be en sirzdauamziskai tikrómin stēisan Zmūnin Tikrōmin.
'''Artīkels 2'''
'''Artīkels 2'''
 +
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints ast pawīrpan be līgu erainasmu kittan amzin be erainasmu kittan zmūnin be turri tikrōmin kāi būlai pawīrpan ezze erainassei diskriminīsnan prei swajjan tikrōmin tērpausnan, šlāitewingi ezze diskriminīsnai swāise pertiksnas paggan.
'''Artīkels 3'''
'''Artīkels 3'''
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per subbas definīsnan. Pō šan tikrōmin pawīrpai definijja swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan rikāitas, perōnis be kultūris etwijāsnan.
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per subbas definīsnan. Pō šan tikrōmin pawīrpai definijja swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan rikāitas, perōnis be kultūris etwijāsnan.
'''Artīkels 4'''
'''Artīkels 4'''
 +
Gimtāi zmūnei, tērpawintei swajjan tikrōmin per subbasperwaldīsnan, turri tikrōmin per autonōmijan adder subbasperwaldīsnan en ēntrewingimansbe lōkalins pawīstins, tīt dīgi per rikaūtun sirdawans per swāise autonōmijas funkciōnin financīsnan.
Gimtāi zmūnei, tērpawintei swajjan tikrōmin per subbasperwaldīsnan, turri tikrōmin per autonōmijan adder subbasperwaldīsnan en ēntrewingimansbe lōkalins pawīstins, tīt dīgi per rikaūtun sirdawans per swāise autonōmijas funkciōnin financīsnan.
'''Artīkels 5'''
'''Artīkels 5'''
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per palaikāsnan be spārtinsnan swāise subbeisan pōlitiskan, tikrōmijas, rikāitas, perōniskan be kultūris ōrganizaciōnin be dīgi tikrōmin per delīkas īmsnan, ik stan kwaitēi, en pōlitiskasmu, rikāitas, perōniskasmu be kultūriskasmu wālstis gīwatan.
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per palaikāsnan be spārtinsnan swāise subbeisan pōlitiskan, tikrōmijas, rikāitas, perōniskan be kultūris ōrganizaciōnin be dīgi tikrōmin per delīkas īmsnan, ik stan kwaitēi, en pōlitiskasmu, rikāitas, perōniskasmu be kultūriskasmu wālstis gīwatan.
'''Artīkels 6'''
'''Artīkels 6'''
 +
Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wālstispilīnibin.
Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wālstispilīnibin.
'''Artīkels 7'''
'''Artīkels 7'''
 +
1. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per gīwatan, fizīskan be psīchiskan nikāusinaminiskwan, pawīrpiskwan be persōniskan sārgiskwan.
1. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per gīwatan, fizīskan be psīchiskan nikāusinaminiskwan, pawīrpiskwan be persōniskan sārgiskwan.
 +
2. Gimtāi zmūnei turri drāugan tikrōmin per gīwatan en pawīrpingiskwai, pakkaju be sārgiskwai, kāigi šlāitiskan amzin, dīgi ni mazzi būtwei pamestan amžasgalinsnas aktamans, neggi niainammans kittans preispārtausnas aktans, enimāntei preispārtingin praskajjinsnan tenēisan malnīkan en kittans gruppins.
2. Gimtāi zmūnei turri drāugan tikrōmin per gīwatan en pawīrpingiskwai, pakkaju be sārgiskwai, kāigi šlāitiskan amzin, dīgi ni mazzi būtwei pamestan amžasgalinsnas aktamans, neggi niainammans kittans preispārtausnas aktans, enimāntei preispārtingin praskajjinsnan tenēisan malnīkan en kittans gruppins.
'''Artīkels 8'''
'''Artīkels 8'''
 +
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan izbandasnāmans (...)
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan izbandasnāmans (...)
'''Artīkels 9'''
'''Artīkels 9'''
 +
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi prei dātas perōniskwas adder amžas tradiciōnins be pajuksmans. Prei šisses tikrōmis izpilninsnan (...)
Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin per perlānksnan prei gīmtan pīran adder amzin, preitarīngi prei dātas perōniskwas adder amžas tradiciōnins be pajuksmans. Prei šisses tikrōmis izpilninsnan (...)
'''Artīkels 10'''
'''Artīkels 10'''
-
Gimtāi zmūnei ni turri būtwei preispārtintan prei swāise zemmis be teritōrijan palaīsnan. Ni turri delīkan īmtun praskajinsnā šlāit ānkstaisin, labakwāitiskan gīmtan zmūnin preitarīsnan, adder tēr pa (...)
+
 
 +
Gimtāi zmūnei ni turri būtwei preispārtintan prei swāise zemmis be teritōrijan palaīsnan. Ni turri delīkan īmtun praskajinsnā šlāit ānkstaisin, labakwāitiskan gīmtan zmūnin preitarīsnan, adder tēr pa senwaițāsnan stesses tikrōmin be tikrōmiskan kōmpensaciōnin be kwēi sta ast mazīngi sen tikrōmin per etwartīnsnan.
'''Artīkels 11'''
'''Artīkels 11'''
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin prakticītun be gaiwīntun swajjans tradiciōnins be pajuksmans, enimāntei tikrōmin per erlaikāsnan, sargāsnan be etwijāsnan stēisan pragūbingin, tēntiskan be perejīngin tenēisan kultūris manifestaciōnin, stawīdan kāigi archeolōgiskai be istōriskai areālai, artefaktai, prōjaktai, ceremōnis, teknalōgijas, wizuālin be waīdawas kunstans be literatūrin.  
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin prakticītun be gaiwīntun swajjans tradiciōnins be pajuksmans, enimāntei tikrōmin per erlaikāsnan, sargāsnan be etwijāsnan stēisan pragūbingin, tēntiskan be perejīngin tenēisan kultūris manifestaciōnin, stawīdan kāigi archeolōgiskai be istōriskai areālai, artefaktai, prōjaktai, ceremōnis, teknalōgijas, wizuālin be waīdawas kunstans be literatūrin.  
 +
2. (...)
2. (...)

Wersiōni kāigi iz 19:29, 13 daggis 2013

Persōniskas pagaptis