Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 15: Rindā 15:
erzināntei spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin swajīngin tikrōmin ēntin iz tenēisan pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans struktūrins, tīt dīgi iz tenēisan kultūrins, nōseilawingiskans tradiciōnins, istōrijan be filozōfijan be šlāitewingi iz tenēisan tikrōmins per tenēisan zemmin, teritōrijans be naturālins resūrsins.
erzināntei spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin swajīngin tikrōmin ēntin iz tenēisan pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans struktūrins, tīt dīgi iz tenēisan kultūrins, nōseilawingiskans tradiciōnins, istōrijan be filozōfijan be šlāitewingi iz tenēisan tikrōmins per tenēisan zemmin, teritōrijans be naturālins resūrsins.
-
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en sawaītemans be kitēimans senwaițāsnans sen wālstins,
+
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sen wālstins,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
Rindā 23: Rindā 23:
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda prei senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda prei senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
-
paglaubāntei ēndijan stesse gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
+
paglaubāntei ēndijan stesses gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
šlāitewingi erzināntei tikrōmin stēisan sēimin be gīmtan perōnin kāi erlaikālai drāugan etrāwingiskwan per swajjan malnīkan augīnsnan, mukīnsnan, erswāikstinsnan be laimīngiskwan, preitarīngi sen malnīkan tikrōmins,
šlāitewingi erzināntei tikrōmin stēisan sēimin be gīmtan perōnin kāi erlaikālai drāugan etrāwingiskwan per swajjan malnīkan augīnsnan, mukīnsnan, erswāikstinsnan be laimīngiskwan, preitarīngi sen malnīkan tikrōmins,
Rindā 30: Rindā 30:
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins.
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins.
 +
 +
(...)
 +
 +
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
(...)
(...)
Rindā 98: Rindā 102:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai be kontrōlilai swāisan subbeisan erswāikstinsnas sistēmans be instituciōnins mukināntins en tenēisan subbeisan billai, (...)
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai be kontrōlilai swāisan subbeisan erswāikstinsnas sistēmans be instituciōnins mukināntins en tenēisan subbeisan billai, (...)
 +
 +
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, turri tikrōmin kāi tērpaulai erswāikstinsnan na eraīnan līgmenin be en erainassei fōrmin kawīda ast ermazīngintan pra wālstin, šlāit diskriminīsnan.
 +
 +
3. Wālstis turri, ēmpiri sen gīmtans buwīntajans, (...)
 +
 +
'''Artīkels 15'''
 +
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per teīsiskwan be šlaitawīdiskwan swajāsan kultūrin, tradiciōnin, istōrijan be aspirīsnan, kawīdas turi būtwei etswāikstintan en erswāikstinsnai be perōniskai infōrmaciōnin.
 +
 +
2. (...)
 +
 +
'''Artīkels 16'''

Wersiōni kāigi iz 08:58, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis