Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 36: Rindā 36:
(...)
(...)
 +
 +
rēidinantei wālstins kāi izpilninlai be efektīwai enwedlai tenēisan skalīnsnans kāusinantins gīmtans zmūnins pa sirzdauamziskans instrumēntins, šlaitawīdai šans kāusinantins zmūnin tikrōmins, en kōnsultisnai be sendraugidīlantei sen dātans amzins.
 +
 +
paglaubāntei, kāi Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōni ast pawakītan kāi etwaidīnlai rullin en gīmtan zmūnin tikrōmin prōmocisnai be sargāsnai,
 +
 +
druwīntei, kāi ši Deklaraciōni ast dabber aīnan swarewīngi trappan en līnkin stesse pazināsnas, prōmocisnas be sargāsnas stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin be pawīrpingiskwan be en etwijāsnai stesse Peraīnintan Amzin Ōrganizaciōnis tikran dīlasnan en šismu laūkan,
 +
 +
erzināntei be paglaubāntei, kāi eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wissans zmūnin tikrōmins turīntins si en sirzdauamziskai tikrōmijai šlāit diskriminīsnan, tīt dīgi kāi gimtāi zmūnei turri drāugans tikrōmins, kawīdas ast būtewingi per tenēisan ekzistīsnan, laimīngiskwan be wisapāusiskan etwijāsnan kāigi amzin,
 +
 +
erzināntei, kāi turri di būtwei endirītan, kāi gīmtan zmūnin situaciōni ast kittan en erainassei regiōnin be en erainassei tāutan, tīt dīgi kāi šlāitai regiōnalai glaubāi be šlaitawīda istōriska be kultūriska pertiksnā turri debban zentlisnan,
 +
 +
swintikiskai pawakēi ripīntin Peraīnintan Amzin Deklaraciōnin ezze Gīmtan Amzin Tikrōmins kāigi stāndardan prei kawīdan prawerru kīntwei en partneriskwas be abipussis teīsis naseīlu:
'''Artīkels 1'''
'''Artīkels 1'''

Wersiōni kāigi iz 10:44, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis