Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 17: Rindā 17:
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sen wālstins,
erzināntei dīgi spījawingin prawerīsnan per teīsinsnan be promōcisnan stēisan gīmtan zmūnin tikrōmin turīntin si en traktātamans, senwaițāsenimans be kitēimans kōnstruktiwans sawaītins sen wālstins,
-
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
+
sen sātwinsnan enimāntei faktan, kāi gīmtai zmūnei ōrganizijja si sen kakīnslin kāi tikrinlai swajjan pōlitiskan, ekonōmiskan, perōniskan be kultūralin būsnan, tīt dīgi kāi wangīnlai wissans fōrmins tenēisan diskriminīsnas be gnesnas, kwēi ter sta tīnka,
endrūwintan, kāi kontrōli ezze gimtāmans zmūnins per swajjan etwijāsnan be tenēisan zemmis, areālin be naturālin lāiman etwijāsnan wīrst tenēimans dāwusi laikātun be paspārtintun tenēisan instituciōnins, kultūrins be tradiciōnins be dīgi prōmocitun tenēisan etwijāsnan preitarīngi sen tenēisan swajīngins aspirīsnans be prawerīngiskwans,
endrūwintan, kāi kontrōli ezze gimtāmans zmūnins per swajjan etwijāsnan be tenēisan zemmis, areālin be naturālin lāiman etwijāsnan wīrst tenēimans dāwusi laikātun be paspārtintun tenēisan instituciōnins, kultūrins be tradiciōnins be dīgi prōmocitun tenēisan etwijāsnan preitarīngi sen tenēisan swajīngins aspirīsnans be prawerīngiskwans,
-
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciskans praksins preipīda prei senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
+
erzināntei, kāi teīsi per gīmtan waīsnan, kultūrin be tradiciōnalins praksins preipīda prei senbilancītan be tikrōmiskan etwijāsnan be tikran sirdawiskwas rikaūsnan,
paglaubāntei ēndijan stesses gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
paglaubāntei ēndijan stesses gīmtan zmūnin zemmin be areālin demilitarizīsnan prei pakkajan, ekanōmiskan be perōnewingin prōgresan be etwijāsnan, izpresnan be ginewīngins relaciōnins sirzdau swītas amzins,
Rindā 31: Rindā 31:
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins,
endirīntei dīgi, kāi traktātai, senwaițāsenei be kittas kōnstruktiwas sawaītis, tīt dīgi relaciōnei kawīdai tenēi pertreppa, ast grunts per paspārtintan partneriskwan sirzdau gīmtans zmūnins be wālstins,
-
erzināntei, kāi Peraīnintan Amzin Kārti, Sirzdauamziskas Rikāitas, Perōnis be Kultūris Tikrōmin Pakts be Sirzdauamziskas Wālstispilīniskan be Pōlitiskan Tikrōmin Pakts tīt dīgi Wīnas Deklaraciōni be "Dīlasenin Prōgraman" pagruntina fundamentālin zentlisnan stesses wisēisan amzin tikrōmin per subbas ebzentlisnan, pa kawīdan šai amžāi pawīrpai presta ezze swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan ekonōmiskan, perōniskan be kultūriskan etwijāsnan.
+
erzināntei, kāi Peraīnintan Amzin Kārti, Sirzdauamziskas Rikāitas, Perōnis be Kultūris Tikrōmin Pakts be Sirzdauamziskas Wālstispilīniskan be Pōlitiskan Tikrōmin Pakts tīt dīgi Wīnas Deklaraciōni be "Dīlasenin Prōgraman" pagruntina fundamentālin zentlisnan stesses wisēisan amzin tikrōmin per subbas ebzentlisnan, pa kawīdan šai amžāi pawīrpai presta ezze swajjan pōlitiskan stātun be pawīrpai kenna prei swajjan ekonōmiskan, perōniskan be kultūralin etwijāsnan.
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
endirīntei, kāi nika en šissei Deklaraciōnin ni mazzi būtwei tērpautan, kāi perbilītun ainuntamans buwīntajans tikrōmin per subbas ebzentlisnan, realizītan preitarīngi sen sirzdauamziskan tikrōmin,
Rindā 45: Rindā 45:
erzināntei be paglaubāntei, kāi eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wissans zmūnin tikrōmins turīntins si en sirzdauamziskai tikrōmijai šlāit diskriminīsnan, tīt dīgi kāi gimtāi zmūnei turri drāugans tikrōmins, kawīdas ast būtewingi per tenēisan ekzistīsnan, laimīngiskwan be wisapāusiskan etwijāsnan kāigi amzin,
erzināntei be paglaubāntei, kāi eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin per wissans zmūnin tikrōmins turīntins si en sirzdauamziskai tikrōmijai šlāit diskriminīsnan, tīt dīgi kāi gimtāi zmūnei turri drāugans tikrōmins, kawīdas ast būtewingi per tenēisan ekzistīsnan, laimīngiskwan be wisapāusiskan etwijāsnan kāigi amzin,
-
erzināntei, kāi turri di būtwei endirītan, kāi gīmtan zmūnin situaciōni ast kittan en erainassei regiōnin be en erainassei tāutan, tīt dīgi kāi šlāitai regiōnalai glaubāi be šlaitawīda istōriska be kultūriska pertiksnā turri debban zentlisnan,
+
erzināntei, kāi turri di būtwei endirītan, kāi gīmtan zmūnin situaciōni ast kittan en erainassei regiōnin be en erainassei tāutan, tīt dīgi kāi šlāitai regiōnalai glaubāi be šlaitawīda istōriska be kultūrala pertiksnā turri debban zentlisnan,
swintikiskai pawakēi ripīntin Peraīnintan Amzin Deklaraciōnin ezze Gīmtan Amzin Tikrōmins kāigi stāndardan prei kawīdan prawerru kīntwei en partneriskwas be abipussis teīsis naseīlu:
swintikiskai pawakēi ripīntin Peraīnintan Amzin Deklaraciōnin ezze Gīmtan Amzin Tikrōmins kāigi stāndardan prei kawīdan prawerru kīntwei en partneriskwas be abipussis teīsis naseīlu:
Rindā 67: Rindā 67:
'''Artīkels 5'''
'''Artīkels 5'''
-
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per palaikāsnan be spārtinsnan swāise subbeisan pōlitiskan, tikrōmijas, rikāitas, perōniskan be kultūris ōrganizaciōnin be dīgi tikrōmin per delīkas īmsnan, ik stan kwaitēi, en pōlitiskasmu, rikāitas, perōniskasmu be kultūriskasmu wālstis gīwatan.
+
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per palaikāsnan be spārtinsnan swāise subbeisan pōlitiskan, tikrōmijas, rikāitas, perōniskan be kultūris ōrganizaciōnin be dīgi tikrōmin per delīkas īmsnan, ik stan kwaitēi, en pōlitiskasmu, rikāitas, perōniskasmu be kultūralasmu wālstis gīwatan.
'''Artīkels 6'''
'''Artīkels 6'''

Wersiōni kāigi iz 14:11, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis