Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 81: Rindā 81:
'''Artīkels 8'''
'''Artīkels 8'''
-
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnai adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
+
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnan adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
2. (...)
2. (...)
Rindā 109: Rindā 109:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi gaiwīnlai, tērpaulai, etwijālai be perlaīdlai ripintimmans streīpstans swajjan istōrijan, billins, āustiskans perlaīsnans, filozōfijan, peisālistan be literatūrin be kāi ebzentlilai be erlaikālai swāisan subbeisan pabilīsnans stēisan perōniskwan, deīktan be zmūnin.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi gaiwīnlai, tērpaulai, etwijālai be perlaīdlai ripintimmans streīpstans swajjan istōrijan, billins, āustiskans perlaīsnans, filozōfijan, peisālistan be literatūrin be kāi ebzentlilai be erlaikālai swāisan subbeisan pabilīsnans stēisan perōniskwan, deīktan be zmūnin.
-
2. (...)
+
2. Wālstis turri paīmtun izpalawīngins zāngans garantīntins kāi šī tikrōmi ast sargātan be kāi gimtāi zmūnei izpresta be ast izprestan en pōlitiskamans, (...)
'''Artīkels 14'''
'''Artīkels 14'''
Rindā 117: Rindā 117:
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, turri tikrōmin kāi tērpaulai erswāikstinsnan na eraīnan līgmenin be en erainassei fōrmin kawīda ast ermazīngintan pra wālstin, šlāit diskriminīsnan.
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, turri tikrōmin kāi tērpaulai erswāikstinsnan na eraīnan līgmenin be en erainassei fōrmin kawīda ast ermazīngintan pra wālstin, šlāit diskriminīsnan.
-
3. Wālstis turri, ēmpiri sen gīmtans buwīntajans, (...)
+
3. Wālstis turri, ēmpiri sen gīmtans buwīntajans, paīmtun preistalīwingins zāngans kāi zmūnei perlānkintei prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, enimāntei šans gīwantins per swajjan pīran, turīlai preiēisenin, kwēi sta ast mazīngi prei erswāikstinsnan en tenēisan subbeisan kultūrin be subbeisan billin.  
'''Artīkels 15'''
'''Artīkels 15'''
Rindā 123: Rindā 123:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per teīsiskwan be šlaitawīdiskwan swajāsan kultūrin, tradiciōnin, istōrijan be aspirīsnan, kawīdas turi būtwei etswāikstintan en erswāikstinsnai be perōniskai infōrmaciōnin.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per teīsiskwan be šlaitawīdiskwan swajāsan kultūrin, tradiciōnin, istōrijan be aspirīsnan, kawīdas turi būtwei etswāikstintan en erswāikstinsnai be perōniskai infōrmaciōnin.
-
2. (...)
+
2. Wālstis turri paīmtun preistalīwingins zāngans en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen dātans gīmtans zmūnins kāi (...)
(...)
(...)
Rindā 131: Rindā 131:
1. Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin kāi pilnai tērpaulai wissans tikrōmins enwestans en wālstis be sirzdauamziskan dīlas tikrōmijan.
1. Gimtāi zmūnei be eraīns zmūi prei tennan perlānkints turri tikrōmin kāi pilnai tērpaulai wissans tikrōmins enwestans en wālstis be sirzdauamziskan dīlas tikrōmijan.
-
2. (...)
+
2. Wālstis, en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen gīmtans zmūnins wīrst paimmusis preistalīwingins zāngans, kāi pakūntlai gīmtans malnīkan ezze tērpausnai dins per dīlin be ezze paīmsnai dīlas, kawīdan ast pōtencialai trinewīngi adder būlai kumplē per malnīkas erswāikstinsnan, škūdinanti per malnīkas kailūstiskwan adder tenesse fizīskan, psīchiskan, nōseilawingiskan, mōraliskan adder perōniskan etwijāsnan, endirīntei tenēisan šlāitan nigināminiskwan.
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.

Wersiōni kāigi iz 18:35, 14 daggis 2013

Persōniskas pagaptis