Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 109: Rindā 109:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi gaiwīnlai, tērpaulai, etwijālai be perlaīdlai ripintimmans streīpstans swajjan istōrijan, billins, āustiskans perlaīsnans, filozōfijan, peisālistan be literatūrin be kāi ebzentlilai be erlaikālai swāisan subbeisan pabilīsnans stēisan perōniskwan, deīktan be zmūnin.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi gaiwīnlai, tērpaulai, etwijālai be perlaīdlai ripintimmans streīpstans swajjan istōrijan, billins, āustiskans perlaīsnans, filozōfijan, peisālistan be literatūrin be kāi ebzentlilai be erlaikālai swāisan subbeisan pabilīsnans stēisan perōniskwan, deīktan be zmūnin.
-
2. Wālstis turri īmtun izpalawīngins zāngans garantīntins kāi šī tikrōmi ast sargātan be kāi gimtāi zmūnei izpresta be ast izprestan en pōlitiskamans, (...)
+
2. Wālstis turri īmtun izpalawīngins zāngans garantīntins kāi šī tikrōmi ast sargātan be kāi gimtāi zmūnei izpresta be ast izprestan en pōlitiskamans, tikrōmijas be administratīwamans prōcedurins adder kwēi sta ast būtewingi garantīnantei tulkins adder ezze kitēimans preistalīwingins sirdawans.
'''Artīkels 14'''
'''Artīkels 14'''
Rindā 123: Rindā 123:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per teīsiskwan be šlaitawīdiskwan swajāsan kultūrin, tradiciōnin, istōrijan be aspirīsnan, kawīdas turi būtwei etswāikstintan en erswāikstinsnai be perōniskai infōrmaciōnin.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per teīsiskwan be šlaitawīdiskwan swajāsan kultūrin, tradiciōnin, istōrijan be aspirīsnan, kawīdas turi būtwei etswāikstintan en erswāikstinsnai be perōniskai infōrmaciōnin.
-
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen dātans gīmtans zmūnins kāi (...)
+
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans en senwaițāsnai be sendraugidīlasnai sen dātans gīmtans zmūnins kāi wūlinlai pirzdalīgisnans be eliminīlai diskriminīsnan be promōcilai tōlarancin, izpresnan be labbans relaciōnins sirzdau gīmtans buwīntajans be kittans perōnis segmēntins.
(...)
(...)
Rindā 134: Rindā 134:
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.
3. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans zmūnins turri tikrōmin ni būtwei pamestan diskriminințāmans āudairans stesse dīlin, ensegīsnan be ālgan.
 +
 +
'''Artīkels 18'''
 +
 +
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi īmlai delīkan en papresnan īmsnai en pawīstimans, kawīdas kakinna tenēisan tikrōmins, ezze pertreppenikamans etrīnktan ezze tenēimans subbans prēitaringi pa tenēisan subban prōcedurins be dīgi kāi laikālai be etwijālai swajjans papresnan imāntins instituciōnins.
 +
 +
'''Artīkels 19'''
 +
 +
Wālstis turri kōnsultitun si be sendraugidīlatwei en labasmu kwāitan sen gīmtans zmūnins ezze tenēisan subbeisan pertreppenikiskamans instituciōnins kāi gaūlai tenēisan ānkstaisin, labakwāitiskan preiwērpsenin pirzdau enwesnan stēisan tikrōmijas adder administratīwan sirdawan, kawīdai mazīlai turītun na tennans endīlinsnan.

Wersiōni kāigi iz 10:24, 17 daggis 2013

Persōniskas pagaptis