Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 83: Rindā 83:
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnan adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
1. Gimtai zmūnei be eraīns zmūi prei tennans perlānkints turri tikrōmin ni sēntei pamestan preispārtintai asimilīsnan adder tenēisan kultūris pernaikīnsnai.
-
2. Wālstis turri preistatīntun ebsergīntins be reparīntins mekānismans per:
+
2. Wālstis turri garantītun ebsergīntins be reparīntins mekānismans per:
-
a) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)  
+
a) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast etimsnā gimtāmans zmūnins (...)
-
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)
+
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
-
c) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast (...)
+
c) ainuntkawīdan fōrmin stesses (...)
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
Rindā 105: Rindā 105:
'''Artīkels 11'''
'''Artīkels 11'''
-
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin prakticītun be gaiwīntun swajjans tradiciōnins be pajuksmans, enimāntei tikrōmin per erlaikāsnan, sargāsnan be etwijāsnan stēisan pragūbingin, tēntiskan be perejīngin tenēisan kultūris manifestaciōnin, stawīdan kāigi archeolōgiskai be istōriskai areālai, artefaktai, prōjaktai, ceremōnis, teknalōgijas, wizuālin be waīdawas kunstans be literatūrin.  
+
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin prakticītun be gaiwīntun swajjans tradiciōnins be pajuksmans, enimāntei tikrōmin per erlaikāsnan, sargāsnan be etwijāsnan stēisan pragūbingin, tēntiskan be perejīngin tenēisan kultūris manifestaciōnin, stawīdan kāigi archeolōgiskai be istōriskai areālai, artefaktai, prōjaktai, ceremōnijas, teknalōgijas, wizuālin be waīdawas kunstans be literatūrin.  
-
2. (...)
+
2. Wālstis turri garantītun ettikrinsnan sen izpalawīngins mekānismans, kawīdai turri ēn sin restituciōnin etwijātan en sendraugidīlasnai sen gīmtans zmūnins, sen teīsin per tenēisan kultūralin, intelaktuālin, religiōzan be nōseilawingiskan wāldan īmtan šlāit tenēisan ānkstaisin, labakwāitiskan preiwērpsenin adder sen pratrepsenin tenēisan tikrōmin, tradiciōnin be pajuksman.
'''Artīkels 12'''
'''Artīkels 12'''
Rindā 113: Rindā 113:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi etkedlai, prakticīlai, etwijālai be mukīnlai swajjan nōseilawingiskans be religiōzans tradiciōnins, pajuksmans, ceremōnins; tikrōmin kāi tērpaulai be kontrōlilai swajjans dāinewiskans ōbjaktans be tikrōmin per swajjan aulaūwusin enkapsnan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi etkedlai, prakticīlai, etwijālai be mukīnlai swajjan nōseilawingiskans be religiōzans tradiciōnins, pajuksmans, ceremōnins; tikrōmin kāi tērpaulai be kontrōlilai swajjans dāinewiskans ōbjaktans be tikrōmin per swajjan aulaūwusin enkapsnan.
-
2. Wālstis turri enmazīngintun preiēisenin adder (...)
+
2. Wālstis turri enmazīngintun preiēisenin adder reparaciōnin stēisan dāinewiskan ōbjaktan be zmūnin likkins ezze tenēimans waldāntin sen tikrōmiskans, gēidrans be izpalawīngins mekānismans etwijātans en sendraugidīlasnai sen gīmtans zmūnins.
'''Artīkels 13'''
'''Artīkels 13'''
Rindā 139: Rindā 139:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai swajjans mēdijans en tenēisan subbeisan billins be turītun preiēisenin prei nigīmtans mēdijans en erainassei fōrmin šlāit diskriminīsnan.
-
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans kāi (...)
+
2. Wālstis turri īmtun preistalīwingins zāngans kāi endrūwinlai si kāi mēdijai waldītan ezze wālstei preistalīwingi etswāiksti gīmtan zmūnin kultūralin šlaitawīdiskwan. Wālstis, šlāit škūdan per pilnan wīrdas pawīrpingiskwas garantīsnan, turri dīgi rēidintun priwātans mēdijans kāi preistalīwingi etswāikstilai kultūralin šlaitawīdiskwan stēisan gīmtan zmūnin
'''Artīkels 17'''
'''Artīkels 17'''
Rindā 161: Rindā 161:
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be etwijālai swajjans pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans sistēmans be instituciōnins, kāi būlai sārgu en tenēisan subban erlaikāsnas be etwijāsnas sirdawan tērpausnai be kāi pawīrpai delīkas īmlai en swāimans wissans tradicīskans be be kitēimans ekonōmiskans aktīwibins.  
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi erlaikālai be etwijālai swajjans pōlitiskans, ekonōmiskans be perōniskans sistēmans be instituciōnins, kāi būlai sārgu en tenēisan subban erlaikāsnas be etwijāsnas sirdawan tērpausnai be kāi pawīrpai delīkas īmlai en swāimans wissans tradicīskans be be kitēimans ekonōmiskans aktīwibins.  
-
2. Gimtāi zmūnei (...)
+
2. Gimtāi zmūnei kawīdamans pastāi etīmtan gīwatas be etwijāsnas sirdawas ast entikrōmintan per tikrōmiskan ettikrinsnan.
'''Artīkels 21'''
'''Artīkels 21'''

Wersiōni kāigi iz 09:09, 31 daggis 2013

Persōniskas pagaptis