Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 195: Rindā 195:
2. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi waldīlai, tērpaulai, etwijālai be kontrōlilai zemmins, teritōrijans be naturālins lāimiskwans, kawīdans tenēi walda tradiciōnalas waldīsnas tikrōmis paggan adder kittan tradiciōnalin zemmis waldīsnas adder tērpausnas wīdas paggan, tīt dīgi per šans, kawīdans tenēi ast peldīwusis kitawīdai.
2. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi waldīlai, tērpaulai, etwijālai be kontrōlilai zemmins, teritōrijans be naturālins lāimiskwans, kawīdans tenēi walda tradiciōnalas waldīsnas tikrōmis paggan adder kittan tradiciōnalin zemmis waldīsnas adder tērpausnas wīdas paggan, tīt dīgi per šans, kawīdans tenēi ast peldīwusis kitawīdai.
-
3. Wālstis wīrst garantīwušas tikrōmijas pazināsnan be ebsergīsnan stēisan stawīdan zemmin teritōrijan be naturālin lāimiskwan. Stawīda pazinasnā ast sen preistalīwingin teīsin per pajuksmans, tradiciōnins be sistēmans stēisan tikrōmijas tītelin per zemmins stēisan (...)
+
3. Wālstis wīrst garantīwušas tikrōmijas pazināsnan be ebsergīsnan stēisan stawīdan zemmin teritōrijan be naturālin lāimiskwan. Stawīda pazinasnā ast sen preistalīwingin teīsin per pajuksmans, tradiciōnins be sistēmans stēisan tikrōmijas tītelin per zemmins stēisan dātan gīmtan zmūnin.
'''Artīkels 27'''
'''Artīkels 27'''
Rindā 214: Rindā 214:
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi endrūwinlai si kāi ni wīrst deīktan immusi karwinsna adder izwezsenis stēisan trinewīngin materiālin na gīmtan zmūnin zemmins be teritōrijans šlāit teinēisan labakwāitiskan, ānkstaisin be pawakītan preiwērpsenin.
2. Wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi endrūwinlai si kāi ni wīrst deīktan immusi karwinsna adder izwezsenis stēisan trinewīngin materiālin na gīmtan zmūnin zemmins be teritōrijans šlāit teinēisan labakwāitiskan, ānkstaisin be pawakītan preiwērpsenin.
-
3. Wālstis wīrst dīgi immušas izpalawīngins zāngans kāi endrūwinlai si (...)
+
3. Wālstis wīrst dīgi immušas izpalawīngins zāngans kāi endrūwinlai si, kaddan prawerru, kai prōgramai stesses gīmtan zmūnin kailūstiskwas monitōrisnan, erlaikāsnan be etwārtai wartīnsnan, etwijātan be realizītan ezze amžammans kakīntan sen stawīdan materiālin endīlinsnan, ast preistalīwingi realizītan.
'''Artīkels 30'''
'''Artīkels 30'''
Rindā 222: Rindā 222:
2. Wālstis sen preistalīwingins prōcedurins wīrst kōnsultīwušas sen gīmtans zmūnins tērpausnan tenēisan zemmins adder teritōrijans per militāriskans segīsenins, sendrāugidīlantei sen tenēisan pertrepāntins instituciōnin.
2. Wālstis sen preistalīwingins prōcedurins wīrst kōnsultīwušas sen gīmtans zmūnins tērpausnan tenēisan zemmins adder teritōrijans per militāriskans segīsenins, sendrāugidīlantei sen tenēisan pertrepāntins instituciōnin.
-
(...)
+
'''Artīkels 31'''
 +
 
 +
1. Gīmtai zmūnei turri tikrōmin kai erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan kultūralin weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins, tīt dīgi swāisan zinānin, teknalōgijan be kultūrin manifestaciōnins, enimāntei genetiskans resūrsins, resūrsins stēisan zmūnin, sīmenin, medicīnins, waīsnan ezze flōras be faunas swajjistans, āustiskai perlaīstans tradiciōnins, literatūrin, prōjaktans, spōrtan be tradiciōnalins spīlins, etwaidīnsnas be wizuālins kunstans. Turri dīgi tikrōmin kāi erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan intelaktuālin wāldan kīrsa šan weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins.
 +
 
 +
2. Ēmpiri sen gīmtans zmūnins, wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi erzinālai, pakūntlai be izpilninlai šans tikrōmins.
 +
 
 +
'''Artīkels 32'''
 +
 
 +
 
'''Artīkels 35'''
'''Artīkels 35'''

Wersiōni kāigi iz 20:50, 15 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis