Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 224: Rindā 224:
'''Artīkels 31'''
'''Artīkels 31'''
-
1. Gīmtai zmūnei turri tikrōmin kai erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan kultūralin weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins, tīt dīgi swāisan zinānin, teknalōgijan be kultūrin manifestaciōnins, enimāntei genetiskans resūrsins, resūrsins stēisan zmūnin, sīmenin, medicīnins, waīsnan ezze flōras be faunas swajjistans, āustiskai perlaīstans tradiciōnins, literatūrin, prōjaktans, spōrtan be tradiciōnalins spīlins, etwaidīnsnas be wizuālins kunstans. Turri dīgi tikrōmin kāi erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan intelaktuālin wāldan kīrsa šan weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins.
+
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kai erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan kultūralin weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins, tīt dīgi swāisan zinānin, teknalōgijan be kultūrin manifestaciōnins, enimāntei genetiskans resūrsins, resūrsins stēisan zmūnin, sīmenin, medicīnins, waīsnan ezze flōras be faunas swajjistans, āustiskai perlaīstans tradiciōnins, literatūrin, prōjaktans, spōrtan be tradiciōnalins spīlins, etwaidīnsnas be wizuālins kunstans. Turri dīgi tikrōmin kāi erlaikālai, kontrōlilai, pakūntlai be etwijālai swajjan intelaktuālin wāldan kīrsa šan weldīsnan, tradiciōnalin waīsnan be kultūralai-tradiciōnalins izbilīsenins.
2. Ēmpiri sen gīmtans zmūnins, wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi erzinālai, pakūntlai be izpilninlai šans tikrōmins.
2. Ēmpiri sen gīmtans zmūnins, wālstis wīrst immušas izpalawīngins zāngans kāi erzinālai, pakūntlai be izpilninlai šans tikrōmins.
Rindā 230: Rindā 230:
'''Artīkels 32'''
'''Artīkels 32'''
 +
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi ebzentlilai be etwijālai etwijāsnas adder tērpausnas priōritatins be stratēgijans swāisan zemmin adder teritōrijan tīt dīgi kittans naturālins lāimans.
 +
2. Wālstis wīrst kōnsultiwušas si adder sendrāugidīlawušas sen dātans gīmtans zmūnins pra tenēisan pertrepāntins instituciōnins kai gaūlai tenēisan pawīrpan be aumenewīngin preiwērpsenin pirzdau ainuntkawīdse prōjaktas aprōbisnan, turīntis endīlinsnan na tenēisan zemmins adder teritōrijans, šlāitewingi kaddan ēit di ezze etwijāsnan, tērpausnan adder eksplōatisnan stēisan minerālin, undan adder kitēisan naturālin lāiman.
 +
 +
3. Wālstis wīrst enweddušas izpalawīngins prōcedurins kai tikrōmiskan sātwinsnan per ainuntkawīdan iz šans segīsenins, tīt dīgi wīrst immušas izpalawīngins zāngans kai minimalizīlai nienlaipīntans efektans per sirdawiskwan, ekonōmijan, perōniskwan, kultūrin adder nōseilawingiskwan.
 +
 +
(...)
'''Artīkels 35'''
'''Artīkels 35'''

Wersiōni kāigi iz 21:15, 15 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis