Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 89: Rindā 89:
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
b) ainuntkawīdan segīsenin kawīdse kakīnsli adder efektan ast auswajjinsna gimtāmans zmūnins tenēisan tāutans, teritōrijans adder resūrsins.
-
c) ainuntkawīdan fōrmin stesses (...)
+
c) ainuntkawīdan fōrmin stesses preispārtinewīngin zmūnin praskajjinsnan, kawīdses kakīnsli adder efektan ast ainuntkawīdses iz tenēisan tikrōmins pratrepsnā adder (...)
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
d) preispartīnsnan prei asimilīsnan adder integrīsnan en ainuntkawīdsei fōrmin.
Rindā 123: Rindā 123:
'''Artīkels 14'''
'''Artīkels 14'''
-
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai be kontrōlilai swāisan subbeisan erswāikstinsnas sistēmans be instituciōnins mukināntins en tenēisan subbeisan billai, (...)
+
1. Gimtāi zmūnei turri tikrōmin kāi pagruntinlai be kontrōlilai swāisan subbeisan erswāikstinsnas sistēmans be instituciōnins mukināntins en tenēisan subbeisan billai, en wīdan preistalīwingin prei tenēisan kultūralins mukīnsnas metōdins.
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, turri tikrōmin kāi tērpaulai erswāikstinsnan na eraīnan līgmenin be en erainassei fōrmin kawīda ast ermazīngintan pra wālstin, šlāit diskriminīsnan.
2. Eraīns zmūi perlānkints prei gīmtans buwīntajans, šlāitewingi malnīkai, turri tikrōmin kāi tērpaulai erswāikstinsnan na eraīnan līgmenin be en erainassei fōrmin kawīda ast ermazīngintan pra wālstin, šlāit diskriminīsnan.
Rindā 272: Rindā 272:
'''Artīkels 40'''
'''Artīkels 40'''
-
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per preiēisenin be pagalban (...)
+
Gimtāi zmūnei turri tikrōmin per preiēisenin be pagalban prei prātin ebtiksnan pra tikrōmiskans prōcedurins per etwērpsnan stēisan kōnfliktan sen wālstins adder kittans eninteressintans pāusans, tīt dīgi per izpalawīngin sātwinsnan per pertrepsnan tenēisan indiwiduālin adder perōniskan tikrōmin. Stawīds prāts wīrst būwuns ebtiktan (...)
'''Artīkels 41'''
'''Artīkels 41'''

Wersiōni kāigi iz 09:03, 17 lapkrūtis 2013

Persōniskas pagaptis