Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Pirmā Palazīnsna (I))
m (Antrā Palazīnsna (II))
Rindā 18: Rindā 18:
== Antrā Palazīnsna (II) ==
== Antrā Palazīnsna (II) ==
-
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi ''mekānikeris'', neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
+
Tīt, as asma gīwuns ainaseīlingei, izarwi ni bilāntei sen niaīnuntan, ērgi gadīnsnan na Saharan, pirzdau uššans mettans. Ka nika gadinna si en motōru. Beggi sēn min ni bēi neggi mekānikeris, neggi skrāistwaišai, as turīwuns pagattawintun si prēi šin brendin reparatūrin, gāncai ainaseīlingei. Di bēi pēr min gīwis adder gallas pawīstis. As turēi undas rezērwin pēr tēr astōnins dēinans.<br> <br>  
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi "''rozbitek''" na pluttan, na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
Pirman naktin as migēi na zigzdan, tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. As bēi spārtais ainaseīlingin, nikāi "''rozbitek''" na pluttan, na ōceanas sirdan. Tītat preistatinnaiti si majjan āustaban, kaddan smejjina tārika min ast baudinnusi. Be dis bilāi:<br> <br>  
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
- Glaubāis mi, madli, kamistikin.<br>
Rindā 24: Rindā 24:
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdawingi. Stwi ast tenesse ukawālnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdawingi. Stwi ast tenesse ukawālnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
-
Adder māise bildikin, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi ''mōdelis''. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei audīrsinusis ezze mālarausnas, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
+
Adder māise bildikin, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi mōdelis. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei audīrsinusis ezze mālarausnas, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. <br> <br>  
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintas areālas. <br> <br>  
-
Adder šis līkuts zmūnentiks ni perwaidinna mi blandānti, neggi aulaūjanti pawārgsenes paggan, neggi aulaūjanti "''pragnienie''" adder alkīniskwas paggan, neggi pabajjintan. Gāncai ni ast perwaidinnuns kāigi malnīks, kas blandāi en pāustris sirdu, tūsimts mīlis ezze enbūwintas teritōrijas. Kaddan as pastāi aubilīnti, asma bilīwuns:<br><br>
+
Adder šis līkuts zmūnentiks ni perwaidinna mi blandānti, neggi aulaūjanti pawārgsenes paggan, neggi aulaūjanti gedīsnas adder alkīniskwas paggan, neggi pabajjintan. Gāncai ni ast perwaidinnuns kāigi malnīks, kas blandāi en pāustris sirdu, tūsimts mīlis ezze enbūwintas teritōrijas. Kaddan as pastāi aubilīnti, asma bilīwuns:<br><br>
- Adder, ka tū stwi segēi? <br>
- Adder, ka tū stwi segēi? <br>
Be tāns āntrinuns, kāigi di būlai spārtai swarewīngi pawīstis:<br>
Be tāns āntrinuns, kāigi di būlai spārtai swarewīngi pawīstis:<br>

Wersiōni kāigi iz 11:55, 26 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis