Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Tirtā Palazīnsna (III))
m (Ketwirtā Palazīnsna (IV))
Rindā 84: Rindā 84:
==Ketwirtā Palazīnsna (IV)==
==Ketwirtā Palazīnsna (IV)==
-
Tīt as erzināwuns āntran spārtai swarewīngin pawīstin: kāi planets, ezze kawīdse tāns pertikka, bēi nitūlin debīkaisin nikāi buttan! <br>Adder stan ni austabinna min spārtai. Asma waīduns, kāi šlāits debīkans planetans, kāigi Zemē, Jūpiteris, Mārss, Wēneri, kawīdamans dāi di pabilīsnans, ekzistijja simtāi stēisan kittan, kwās ast deznimai stawīdai līkutan, kāi ast brendu erwidātun tennans īr sen telaskōpan. Kaddan astronōms aupalla ainuntkawīdan iz tennans, staddan dāi tenessei nummerin en emnes deīktu. Tāns pabilāi stan prei perwaidīnsnan "''asterōids'' 3251".<br><br>
+
Tīt as erzināwuns āntran spārtai swarewīngin pawīstin: kāi planets, ezze kawīdse tāns pertikka, bēi nitūlin debīkaisin nikāi buttan! <br>Adder stan ni austabinna min spārtai. Asma waīduns, kāi šlāits debīkans planetans, kāigi Zemē, Jūpiteris, Mārss, Wēneri, kawīdamans dāi di pabilīsnans, ekzistijja simtāi stēisan kittan, kwās ast deznimai stawīdai līkutan, kāi ast brendu erwidātun tennans īr sen telaskōpan. Kaddan astronōms aupalla ainuntkawīdan iz tennans, staddan dāi tenessei nummerin en emnes deīktu. Tāns pabilāi stan prei perwaidīnsnan "asterōids 3251".<br><br>
-
As turīwuns seriōzans tikslins per gērdautun, kāi planets ezze kawīdse tāns pertikka, ast ''asterōids'' B 612. Šis asterōids bēi widātan tēr aīnan rēizan sen telaskōpan, en 1909 mettan, ezze turkiskas zinānikas. <br><br>
+
As turīwuns seriōzans tikslins per gērdautun, kāi planets ezze kawīdse tāns pertikka, ast asterōids B 612. Šis asterōids bēi widātan tēr aīnan rēizan sen telaskōpan, en 1909 mettan, ezze turkiskas zinānikas. <br><br>
Panzdau tāns segīwuns debīkan enwaidīnsnan stesse aupalsenin en Sirzdauamziskasmu Astronōmijas Kōngresan. Adder niainunts tenesmu ni druwēi, tenesse rūkan paggan. Eraūgusis jāu stawīdan ast.<br><br>
Panzdau tāns segīwuns debīkan enwaidīnsnan stesse aupalsenin en Sirzdauamziskasmu Astronōmijas Kōngresan. Adder niainunts tenesmu ni druwēi, tenesse rūkan paggan. Eraūgusis jāu stawīdan ast.<br><br>
-
Deiwūtiskwai per B 612 asterōidas labban emnin, tūrkiskas diktatōrs palaipsinna swajasmu amźu, sen gallas sūndas trīnan, kāi tenēi ebwīlklai si eurōpeiskai. Astronōms āntrina swajjan enwaidīnsnan en 1920, adder tāns bēi ebwīlktan spārtai ''elagāntei''. Be šin rēizan pastippan swītan ast tenesmu druwīwus. <br><br>
+
Deiwūtiskwai per B 612 asterōidas labban emnin, tūrkiskas diktatōrs palaipsinna swajasmu amźu, sen gallas sūndas trīnan, kāi tenēi ebwīlklai si eurōpeiskai. Astronōms āntrina swajjan enwaidīnsnan en 1920, adder tāns bēi ebwīlktan spārtai elagāntei. Be šin rēizan pastippan swītan ast tenesmu druwīwus. <br><br>
Asma gērbuns šans detaīlins ezze asterōidan B 612 be asma dāwuns tenesse nummerin eraūgusimans paggan. Eraūgisis milāi cipperins. Kaddan tū gērba tenēimans ezze nawwan ginnin, tenēi nikwēigi ni prasijja ezze ukaswarewīngins pawīstins. Tenēi nikwēigi ni prasijja: "Kāigi tenesse tāri kālsa? Kawīdai spīlis tenesmu padīnga? Senrīnka tāns pettalkans?" Tenēi wans wīrst prasīwusis:"Kāigi wūran tāns ast? Kelli brātins tāns turri? Kāigi brendu tāns ast? Kelli penningans tenesse tāws peršlūzi?" Staddan tenēi druwēi, kāi erzināwusis tennan. <br>
Asma gērbuns šans detaīlins ezze asterōidan B 612 be asma dāwuns tenesse nummerin eraūgusimans paggan. Eraūgisis milāi cipperins. Kaddan tū gērba tenēimans ezze nawwan ginnin, tenēi nikwēigi ni prasijja ezze ukaswarewīngins pawīstins. Tenēi nikwēigi ni prasijja: "Kāigi tenesse tāri kālsa? Kawīdai spīlis tenesmu padīnga? Senrīnka tāns pettalkans?" Tenēi wans wīrst prasīwusis:"Kāigi wūran tāns ast? Kelli brātins tāns turri? Kāigi brendu tāns ast? Kelli penningans tenesse tāws peršlūzi?" Staddan tenēi druwēi, kāi erzināwusis tennan. <br>
-
Kaddan jūs bilāitei eraūgusimans: "Asma widāwuns grazzu buttan sen wūrmins tīgelins, sen ''gerānijans'' prei langstans be sen pūlins na stāgan...", tenēi ni mūka preistatīntun si šin buttan. Tenēimans prawerru gērdautun: "Asma widāwuns buttan wērtan sīmtan tūsimtans." <br>Staddan tenēi wīrst krīkstusis: "Kāigi grazzu buttan!" <br><br>
+
Kaddan jūs bilāitei eraūgusimans: "Asma widāwuns grazzu buttan sen wūrmins tīgelins, sen gerānijans prei langstans be sen pūlins na stāgan...", tenēi ni mūka preistatīntun si šin buttan. Tenēimans prawerru gērdautun: "Asma widāwuns buttan wērtan sīmtan tūsimtans." <br>Staddan tenēi wīrst krīkstusis: "Kāigi grazzu buttan!" <br><br>
Ik jūs bilīlitei eraūgusimans: "Padruktinsnā, kāi Līkuts Kunegiks ekzistijja, ast, kāi tāns ast ebwaidilāntin be kāi tāns kwaitīlai turītun kamistikin. Ik ainunts kwāi turītun kamistikin, staddan tāns ekzistijja" - tenēi wīrst tensīwusis pettins be pabilīwusis wans malnīkai. <br><br>
Ik jūs bilīlitei eraūgusimans: "Padruktinsnā, kāi Līkuts Kunegiks ekzistijja, ast, kāi tāns ast ebwaidilāntin be kāi tāns kwaitīlai turītun kamistikin. Ik ainunts kwāi turītun kamistikin, staddan tāns ekzistijja" - tenēi wīrst tensīwusis pettins be pabilīwusis wans malnīkai. <br><br>
Adder ik jūs wīrstei bilīwusis tenēimans: "Planets ezze ka tāns pertinka ast pabilītan B 612" - tenēi wīrst pastāwusis endrūwintan be wīrst palāikusis wans sen pakkai. Tenēi jāu ast stawīdan. Ni prawerru ezze tenēisan kwaitītun per tūlin. Malnīkamans prawerru būt etnīwingi per eraūgusimans.<br><br>
Adder ik jūs wīrstei bilīwusis tenēimans: "Planets ezze ka tāns pertinka ast pabilītan B 612" - tenēi wīrst pastāwusis endrūwintan be wīrst palāikusis wans sen pakkai. Tenēi jāu ast stawīdan. Ni prawerru ezze tenēisan kwaitītun per tūlin. Malnīkamans prawerru būt etnīwingi per eraūgusimans.<br><br>
Rindā 95: Rindā 95:
"Bēi aīnan rēizan Līkuts Kunegiks, kas enbuwinnuns planettin tēr biskin debīkaisin nikāi tāns, be kas spārtai kwaitēi turītun ginnin...". Pēr šans, kwāi zinna gīwin, sta pawaidīnlai arwiskais. <br><br>
"Bēi aīnan rēizan Līkuts Kunegiks, kas enbuwinnuns planettin tēr biskin debīkaisin nikāi tāns, be kas spārtai kwaitēi turītun ginnin...". Pēr šans, kwāi zinna gīwin, sta pawaidīnlai arwiskais. <br><br>
As ni kwaitīlai, kāi laikālitei majjan lāiskan niseriōzai. As lāilina si debīkan gulsenin gērbantei šan pamīnsnan. Stan jāu ast uššai metāi, kaddan majs ginni izgūbi sen swajjan kamistikin. As bandāi ebpeisātun Līkutan Kunegikan, kāi ni izmīrslai tennan. Sta'st grāudu izmīrstun ginnin. Be gi ni eraīns turri ginnin. Be as mazīlai wīrstwei palīgu eraūgusimans, kans interesijja tēr cipperis. Stesse paggan asma kāupuns kastenan sen wūpans be alwinnins. Stan ast spārtai brendu, kāi etwartīntun si prei glaubāsnan sēntei tīt wūran, šlāitewingi, kāi māise bandāsnas bēi tēr etwirā be auwertā bōwa, kaddan as bēi uššai metāi wūran!  As wīrst bandāwuns segītun tīt labbans pōrtretans, kāigi stan ast mazīngi. Adder as subs ni waīda, anga sta mennei wīrst izpallus. Ainā glaubāli ast labban, āntra gāncai ni. As blandāi, kaddan as glaubāi tenesse aūgan. Stwi Līkuts Kunegiks ast per aūktan, stwen per līkutan. As dīgi dwigubāi ezze tenesse rūkan bārwins. Tīt as segēi pawīstins aīnan rēizan wālnai, āntran wārgais, be as dīgi segēi blāndans prei spārtai swarewīngins pawīstins. Nū, mennei prawerru stan etwērptun. Majs ginni nikwēigi ni eīskinuns nika. Mazīngi tāns mirīwuns, kāi asma tenesmu palīgu. Adder šlāit, grāudu, as ni mūka widātun kamistikins pra kastenans. Mazīngi asma palīgu eraūgusimans. As pastāits wūran.
As ni kwaitīlai, kāi laikālitei majjan lāiskan niseriōzai. As lāilina si debīkan gulsenin gērbantei šan pamīnsnan. Stan jāu ast uššai metāi, kaddan majs ginni izgūbi sen swajjan kamistikin. As bandāi ebpeisātun Līkutan Kunegikan, kāi ni izmīrslai tennan. Sta'st grāudu izmīrstun ginnin. Be gi ni eraīns turri ginnin. Be as mazīlai wīrstwei palīgu eraūgusimans, kans interesijja tēr cipperis. Stesse paggan asma kāupuns kastenan sen wūpans be alwinnins. Stan ast spārtai brendu, kāi etwartīntun si prei glaubāsnan sēntei tīt wūran, šlāitewingi, kāi māise bandāsnas bēi tēr etwirā be auwertā bōwa, kaddan as bēi uššai metāi wūran!  As wīrst bandāwuns segītun tīt labbans pōrtretans, kāigi stan ast mazīngi. Adder as subs ni waīda, anga sta mennei wīrst izpallus. Ainā glaubāli ast labban, āntra gāncai ni. As blandāi, kaddan as glaubāi tenesse aūgan. Stwi Līkuts Kunegiks ast per aūktan, stwen per līkutan. As dīgi dwigubāi ezze tenesse rūkan bārwins. Tīt as segēi pawīstins aīnan rēizan wālnai, āntran wārgais, be as dīgi segēi blāndans prei spārtai swarewīngins pawīstins. Nū, mennei prawerru stan etwērptun. Majs ginni nikwēigi ni eīskinuns nika. Mazīngi tāns mirīwuns, kāi asma tenesmu palīgu. Adder šlāit, grāudu, as ni mūka widātun kamistikins pra kastenans. Mazīngi asma palīgu eraūgusimans. As pastāits wūran.
 +
==Penktā Palazīnsna (V)==
==Penktā Palazīnsna (V)==
Eraīnan dēinan as erzināwuns ka nika nawwan ezze tenesse planetan, izjāsnan, pintegan. Šan zinānin as rīnkuns līnai be prēipalingi. Tīt, en tīrtei dēinan, as erzināwuns drāman stēisan baōbaban.<br><br>
Eraīnan dēinan as erzināwuns ka nika nawwan ezze tenesse planetan, izjāsnan, pintegan. Šan zinānin as rīnkuns līnai be prēipalingi. Tīt, en tīrtei dēinan, as erzināwuns drāman stēisan baōbaban.<br><br>

Wersiōni kāigi iz 12:02, 26 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis