Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 110: Rindā 110:
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br>
 +
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga labāi aūgmenei be wargāi aūgmenei. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan labban aūgmenin be wargāi simeēi stēisan wārgan aūgmenin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai būstwei. Staddan izaūga nidīrsu en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder ''rzodkiewka'', staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast wārgs aūgmens, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planeta ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
 +
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunegiks. - Pa swajjai ānkstāinas tōaletin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tōaletin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupasinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
 +
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikin, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
 +
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dillin prei wīlasin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
 +
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi preiblandāi prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze majāsan rēgulin. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
 +
Kaīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārmas, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan ast dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.

Wersiōni kāigi iz 11:42, 26 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis