Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 51: Rindā 51:
Tāns izlīnkuns kīrsa bildikan.<br>
Tāns izlīnkuns kīrsa bildikan.<br>
- Nū, ni tīt līkutan. Dirēis, di enmigus...<br>
- Nū, ni tīt līkutan. Dirēis, di enmigus...<br>
-
Be tīt perwaidinna majāses zināsnas pagaūsenis stesse Līkutan Kunegikan.
+
Be tīt perwaidinna majāses zināsnas pagaūsenis stesse Līkutan Kunnegikan.
==Tirtā Palazīnsna (III)==
==Tirtā Palazīnsna (III)==
Rindā 72: Rindā 72:
- Kastens, kawīdan mennei dāi, ast labban. Sta mazzi šlūzitwei en naktei kāigi kamistikes buttan.<br>
- Kastens, kawīdan mennei dāi, ast labban. Sta mazzi šlūzitwei en naktei kāigi kamistikes buttan.<br>
- Perarwi. Be ik tū wīrst būwuns preilāngu, as wīrst dāwuns ti papilniminai wīrbin, kāi wanzālai tennan. Be stulpīkan. <br>
- Perarwi. Be ik tū wīrst būwuns preilāngu, as wīrst dāwuns ti papilniminai wīrbin, kāi wanzālai tennan. Be stulpīkan. <br>
-
Šī nadasnā šukkina Līkutan Kunegikan. <br>
+
Šī nadasnā šukkina Līkutan Kunnegikan. <br>
- Wanzātun? Kawīds retawīngis prāts! <br>
- Wanzātun? Kawīds retawīngis prāts! <br>
- Ik tū ni wanzālai tennan, di wīrst gūbus ainuntkwei be wīrst prapallus.<br>
- Ik tū ni wanzālai tennan, di wīrst gūbus ainuntkwei be wīrst prapallus.<br>
Rindā 94: Rindā 94:
Adder akiwīstai, nūmans - kwāi zinna gīwin, nūmans ni interessanti nummeris! As kwaitīlai pagaūtun šan istōrijan, kāigi pagaūne di gārbikans. As kwaitīlai gērdautun:
Adder akiwīstai, nūmans - kwāi zinna gīwin, nūmans ni interessanti nummeris! As kwaitīlai pagaūtun šan istōrijan, kāigi pagaūne di gārbikans. As kwaitīlai gērdautun:
"Bēi aīnan rēizan Līkuts Kunnegiks, kas enbūwinuns planetan tēr biskin mūisesan nikāi tāns, be kas spārtai kwaitēi turītun ginnin...". Pēr šans, kwāi zinna gīwin, sta pawaidīnlai arwjais. <br><br>
"Bēi aīnan rēizan Līkuts Kunnegiks, kas enbūwinuns planetan tēr biskin mūisesan nikāi tāns, be kas spārtai kwaitēi turītun ginnin...". Pēr šans, kwāi zinna gīwin, sta pawaidīnlai arwjais. <br><br>
-
As ni kwaitīlai, kāi laikālitei majjan lāiskan niseriōzai. As lāilina si debīkan gulsenin gērbantei šan pamīnsnan. Stan jāu ast uššai metāi, kaddan majs ginni izgūbi sen swajjan kamistikin. As bandāi ebpeisātun Līkutan Kunegikan, kāi ni izmīrslai tennan. Sta'st grāudu izmīrstun ginnin. Be gi ni eraīns turri ginnin. Be as mazīlai wīrstwei palīgu eraūgusimans, kwēimans interessanti tēr cipperis. Stesse paggan asma kāupuns kastennan sen wūpans be alwinnins. Stan ast spārtai brendu, kāi etwartīntun si prei glaubāsnan sēntei tīt wūran, šlāitewingi, kāi māise bandāsnas bēi tēr etwirā be auwertā bōwa, kaddan as bēi uššai metāi wūran!  As wīrst bandāwuns segītun tīt labbans pōrtretans, kāigi stan ast mazīngi. Adder as subs ni waīda, anga sta mennei wīrst izpallus. Ainā glaubāli ast labban, antrā gāncai ni. As blandāi, kaddan as glaubāi tenesse aūgan. Stwi Līkuts Kunnegiks ast per aūktan, stwen per līkutan. As dīgi dwigubāi ezze tenesse rūkan bārwins. Tīt as segēi pawīstins aīnan rēizan walnai, āntran wārgais, be as dīgi segēi blāndans prei spārtai swarewīngins pawīstins. Nū, mennei prawerru stan etwērptun. Majs ginni nikwēigi ni eīskinuns nika. Mazīngi tāns mīriwuns, kāi asma tenesmu palīgu. Adder šlāit, grāudu, as ni mūka widātun kamistikins pra kastennans. Mazīngi asma palīgu eraūgusimans. As pastāits wūran.
+
As ni kwaitīlai, kāi laikālitei majjan lāiskan niseriōzai. As lāilina si debīkan gulsenin gērbantei šan pamīnsnan. Stan jāu ast uššai metāi, kaddan majs ginni izgūbi sen swajjan kamistikin. As bandāi ebpeisātun Līkutan Kunnegikan, kāi ni izmīrslai tennan. Sta'st grāudu izmīrstun ginnin. Be gi ni eraīns turri ginnin. Be as mazīlai wīrstwei palīgu eraūgusimans, kwēimans interessanti tēr cipperis. Stesse paggan asma kāupuns kastennan sen wūpans be alwinnins. Stan ast spārtai brendu, kāi etwartīntun si prei glaubāsnan sēntei tīt wūran, šlāitewingi, kāi māise bandāsnas bēi tēr etwirā be auwertā bōwa, kaddan as bēi uššai metāi wūran!  As wīrst bandāwuns segītun tīt labbans pōrtretans, kāigi stan ast mazīngi. Adder as subs ni waīda, anga sta mennei wīrst izpallus. Ainā glaubāli ast labban, antrā gāncai ni. As blandāi, kaddan as glaubāi tenesse aūgan. Stwi Līkuts Kunnegiks ast per aūktan, stwen per līkutan. As dīgi dwigubāi ezze tenesse rūkan bārwins. Tīt as segēi pawīstins aīnan rēizan walnai, āntran wārgais, be as dīgi segēi blāndans prei spārtai swarewīngins pawīstins. Nū, mennei prawerru stan etwērptun. Majs ginni nikwēigi ni eīskinuns nika. Mazīngi tāns mīriwuns, kāi asma tenesmu palīgu. Adder šlāit, grāudu, as ni mūka widātun kamistikins pra kastennans. Mazīngi asma palīgu eraūgusimans. As pastāits wūran.
==Penktā Palazīnsna (V)==
==Penktā Palazīnsna (V)==
Rindā 111: Rindā 111:
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br><br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br><br>
-
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga zālai be nizālai. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan zālin be wargāi simenēi stēisan nizālin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai bustwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast nizālis, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planets ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
+
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunnegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga zālai be nizālai. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan zālin be wargāi simenēi stēisan nizālin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai bustwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast nizālis, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunnegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planets ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunnegiks. - Pa swajjai ankstāinas tualattin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tualattin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupausinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunnegiks. - Pa swajjai ankstāinas tualattin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tualattin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupausinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikan, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikan, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dīlin per wīlaisin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dīlin per wīlaisin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
-
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze majāmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
+
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunnegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze majāmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
Kakīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
Kakīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
==Uštā Palazīnsna (VI)==
==Uštā Palazīnsna (VI)==
-
Ak! Līkute Kunegike! As līnai izpretta twajjan grāudin gīwin. Jāu ilgai Saūlis wakarāi ast twāise ainagimmusi enwesselinsna. As erzināwuns šan nawwiniskwan ankstāinai, en ketwirtai dēinan, kaddan tū mennei pabilīwuns:<br><br>
+
Ak! Līkute Kunnegike! As līnai izpretta twajjan grāudin gīwin. Jāu ilgai Saūlis wakarāi ast twāise ainagimmusi enwesselinsna. As erzināwuns šan nawwiniskwan ankstāinai, en ketwirtai dēinan, kaddan tū mennei pabilīwuns:<br><br>
- Mennei spārtai padīnga wakarāi. Ēimai dirītwei en wakkaran.<br>
- Mennei spārtai padīnga wakarāi. Ēimai dirītwei en wakkaran.<br>
- Adder prawerru gēistwei...<br>
- Adder prawerru gēistwei...<br>
Rindā 134: Rindā 134:
Adder Līkuts Kunnegiks ni etrāi.
Adder Līkuts Kunnegiks ni etrāi.
==Septmā Palazīnsna (VII)==
==Septmā Palazīnsna (VII)==
-
En pēnktai dēinan, etkūmps dīnka kamistiķu, as erzināwuns nawwan kliptan stesse Līkutan Kunegikan. Tāns prasīwuns plakkawingi, šlāit niaīnan ēnwadan, kāigi pa ilgai mirīsnas kērdan:<br>
+
En pēnktai dēinan, etkūmps dīnka kamistiķu, as erzināwuns nawwan kliptan stesse Līkutan Kunnegikan. Tāns prasīwuns plakkawingi, šlāit niaīnan ēnwadan, kāigi pa ilgai mirīsnas kērdan:<br>
- Ik kamistikin īst kīrnans, tīt staddan dīgi īst kwēitins?<br>
- Ik kamistikin īst kīrnans, tīt staddan dīgi īst kwēitins?<br>
- Kamistikin īst wissan, ka tennan aupalla. <br>
- Kamistikin īst wissan, ka tennan aupalla. <br>
Rindā 168: Rindā 168:
==Asmā palazīnsna (VIII)==
==Asmā palazīnsna (VIII)==
-
Panzdau niilgan kērdan as erzināwuns tūls ezze kwēitin. Na Līkutas Kunegikas planetan kweitēi wisaddan bēi spārtai prastan, grazzintan pra aīnan lappin rīndan, tenēi ni immi debīkan deīktan be niaīnasmu ni gadinna. Tenēi tīnka aīnan ankstāinan en zālu be aulaūwa bītai. Rōzi dīga en dēinas kērdan, iz zīrnin niaīns ni waīda izkwēndau preipīstan, be Līkuts Kunnegiks nōdewingi dirēi nō šin daīgan, ka bēi pastippai nipalīgu ainuntkawīdasmu kittan. Di mazēi būt nawā baōbabas pērgimi. Adder kīrna pa līkutai kērdan wanginnusi aūgtwei be pagaūwa teikātun kwēitin. Līkuts Kunnegiks, kas dirīwuns na pūmpuras tiksnan, jutta, kāi wīrst tīkkus ka nika āustabawingi, adder rōzi kliptintan en swajasmu zallin buttan gattawina si līnai. Tenā tikriskai etrīnka bārwins. Tenā ebwīlka si līnai, senkalsēi lappins - aīnan prei āntran. Tenā ni kwaitēi kweitātwei be perwaidīntun niseīlawingi, kāigi mūkis. Kwaitīwusi tiktwei en pilnasmu blīngan stesse swajjan grazzu. Ak jā! Tenā bēi kōketi! Be tenesses grazinsnā wērau delli dēinans. Adder en aulamtei ankstāinan, akrāts en saūlis teksnai - tenā pawaidinnusi si.<br><br>
+
Panzdau niilgan kērdan as erzināwuns tūls ezze kwēitin. Na Līkutas Kunnegikas planetan kweitēi wisaddan bēi spārtai prastan, grazzintan pra aīnan lappin rīndan, tenēi ni immi debīkan deīktan be niaīnasmu ni gadinna. Tenēi tīnka aīnan ankstāinan en zālu be aulaūwa bītai. Rōzi dīga en dēinas kērdan, iz zīrnin niaīns ni waīda izkwēndau preipīstan, be Līkuts Kunnegiks nōdewingi dirēi nō šin daīgan, ka bēi pastippai nipalīgu ainuntkawīdasmu kittan. Di mazēi būt nawā baōbabas pērgimi. Adder kīrna pa līkutai kērdan wanginnusi aūgtwei be pagaūwa teikātun kwēitin. Līkuts Kunnegiks, kas dirīwuns na pūmpuras tiksnan, jutta, kāi wīrst tīkkus ka nika āustabawingi, adder rōzi kliptintan en swajasmu zallin buttan gattawina si līnai. Tenā tikriskai etrīnka bārwins. Tenā ebwīlka si līnai, senkalsēi lappins - aīnan prei āntran. Tenā ni kwaitēi kweitātwei be perwaidīntun niseīlawingi, kāigi mūkis. Kwaitīwusi tiktwei en pilnasmu blīngan stesse swajjan grazzu. Ak jā! Tenā bēi kōketi! Be tenesses grazinsnā wērau delli dēinans. Adder en aulamtei ankstāinan, akrāts en saūlis teksnai - tenā pawaidinnusi si.<br><br>
Be tenā, kwāi dīlawusi prei swajjan wīdan tīt tikriskai, bilīwusi dwasawīntei:<br>
Be tenā, kwāi dīlawusi prei swajjan wīdan tīt tikriskai, bilīwusi dwasawīntei:<br>
- Ak! Asma ka tēr etbaudinnusi si, madli per etwerpsenin, ni asma dabber kāistan.<br>
- Ak! Asma ka tēr etbaudinnusi si, madli per etwerpsenin, ni asma dabber kāistan.<br>

Wersiōni kāigi iz 03:11, 3 sillins 2012

Persōniskas pagaptis