Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Penktā Palazīnsna (V))
Rindā 117: Rindā 117:
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
Kaīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
Kaīnsli ast, kāi ēmpirsergītun majjans ginnins ezze alārman, kawīds  wēraui tīt ilgai, adder ast gāncai nizinātan. Lakciōni, kawīdan as dāi, bēi wērtan stawīdan pastangan. Mazīngi jūs wīrstei prasīwusis: kasse paggan wissas glaubālis ni ast tīt blīngewingi, kāigi baōbaban glaubāli? Etrāsenis ast spārtai prastan: as bandāwuns, adder mennei ni izpallus. Kaddan as glaubāwuns baōbabans, as bēi izpilnintan sen jusnan stesses būtewingiskwan.
 +
 +
==Uštā Palazīnsna (VI)==
 +
Ak! Līkute Kunegike! As līnai izpretta twajjan grāudin gīwin. Jāu ilgai Saūlis wakarāi ast twāise ainagimmusi enwesselinsna. As erzināwuns šan nawwiniskwan en ketwirtai dēinan ankstāinai, kaddan tū mennei pabilīwuns:<br>
 +
- Mennei spārtai padīnga wakarāi. Ēimai dirītwei en wakkaran.<br>
 +
- Adder prawerru gēistwei...<br>
 +
- Gēistwei na ka?<br>
 +
- Kaddan Sāuli pagaūne aukliptintun si.<br>
 +
Tū perwaidinnuns spārtai austabbintan, panzdau tū ersmīja si be gērdau:<br>
 +
- As aīnat mīri, kāi asma prēi min.<br>
 +
Faktiskai, wiss waīda, kāi kaddan en Peraīnintamans Amērikas Wālstins ast pusideinā, staddan en Prankrīkei Saūli aukliptina si. Ik būlai mazīngi praēitwei minuttis enkērdai, staddan mazīlai di widātun wakkaran. Grāudu, Prankrīki ast tāli. Na twajjan līkutan planetan tebbei bēi sūit praskatītun krīslin delli zāngans tālis, kāi widātun wakkaran telli rēizans, kelli tū kwaitēi. <br>
 +
- En aulamtai dēinan as dirīwuns na wakkaran ketturdesimts ketturei rēizai. <br>
 +
Be panzdau mōmentan tāns preidāi:<br>
 +
- Tū waīda... Kaddan ast di grāudu, mīli di wakkarans.<br>
 +
- En dēinai, kaddan tū dirīwuns ketturdesimts ketturei rēizai en wakkaran, bēi tū tīt
 +
spārtai grāudu?<br>
 +
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.

Wersiōni kāigi iz 09:41, 6 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis