Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Penktā Palazīnsna (V))
m (Penktā Palazīnsna (V))
Rindā 111: Rindā 111:
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
-Perarwiskai! Adder kasse paggan tū kwāi, kāi kamistikin īdlai baōbabans?<br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br><br>
Tāns etrāwuns: "Labbai, izpretīngi..." - kāigi sta būlai akiwīstan. Sta bēi debīka pastanga, kāi as izpreslai stan šlāit niainasse pagalban.<br><br>
-
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga labāi aūgmenei be wargāi aūgmenei. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan labban aūgmenin be wargāi simenēi stēisan wārgan aūgmenin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai būstwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast wārgs aūgmens, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planeta ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
+
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga zālai be nizālai. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan zālin be wargāi simenēi stēisan nizālin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai būstwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast nizālis, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planeta ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunegiks. - Pa swajjai ankstāinas tōalatin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tōalatin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupasinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunegiks. - Pa swajjai ankstāinas tōalatin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tōalatin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupasinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikin, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikin, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>

Wersiōni kāigi iz 09:58, 6 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis