Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Antrā Palazīnsna (II))
m
Rindā 24: Rindā 24:
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
- Glaubāis mi kamistikin.<br> <br>
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdewingi. Stwi ast tenesse ukawalnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
Asma etskīwuns tīt dīwai, kāigi min bruklai perkūns. Asma spārtai drazzuns akkins be as stengi widāsnan. As endirīwuns līkutan zmūnikan, kas dirēi en min nōdewingi. Stwi ast tenesse ukawalnan pōrtretan, kawīdan mennei izpalla wīlais teīktun:
-
Adder māise bildikin, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi mōdelis. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei audīrsinusis ezze mālarausnai, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
+
Adder māise bildikan, akiwīstai, ni ast tīt ebwaidilānti, kāigi mōdelis. Di ni ast majā wīna. Kaddan as bēi uššai metāi wūran, eraūgusis mennei audīrsinusis ezze mālarausnai, stesse paggan as mukēi glaubātun tēr auwertans be etwirrans bōwans.<br> <br>
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu areālin. <br> <br>  
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu areālin. <br> <br>  
Rindā 40: Rindā 40:
Asma glaubāwuns. Majs ginni smijāwuns si mīlingei be etnīwingiskai<br>
Asma glaubāwuns. Majs ginni smijāwuns si mīlingei be etnīwingiskai<br>
- Dirēis. Stan ni ast kamistikin, stan ast awwins. Tāns turri raggans. <br>
- Dirēis. Stan ni ast kamistikin, stan ast awwins. Tāns turri raggans. <br>
-
As teikāwuns nawwan bildikin, adder tāns di etmettuns, palīgu pirzdaumamans:<br>
+
As teikāwuns nawwan bildikan, adder tāns di etmettuns, palīgu pirzdaumamans:<br>
- Šin kamistikin ast per wūran. As kwāi kamistikin, ka giwīlai ilgai.<br>
- Šin kamistikin ast per wūran. As kwāi kamistikin, ka giwīlai ilgai.<br>
Tīt, nikantrai (as kwaitēi jāu pagaūtun motōras reparatūrin), asma glāubuns stawīdan glaubālin be šaūwuns:<br>
Tīt, nikantrai (as kwaitēi jāu pagaūtun motōras reparatūrin), asma glāubuns stawīdan glaubālin be šaūwuns:<br>
Rindā 49: Rindā 49:
- Beggi mennei ast tīt līkutan plattibi...<br>
- Beggi mennei ast tīt līkutan plattibi...<br>
- Perarwi sta wīrst sātawus. As dāwuns ti gāncai līkutan kamistikin.<br>
- Perarwi sta wīrst sātawus. As dāwuns ti gāncai līkutan kamistikin.<br>
-
Tāns izlīnkuns kīrsa bildikin.<br>
+
Tāns izlīnkuns kīrsa bildikan.<br>
- Nū, ni tīt līkutan. Dirēis, di enmigus...<br>
- Nū, ni tīt līkutan. Dirēis, di enmigus...<br>
Be tīt perwaidinna majāses zināsnas pagaūsenis stesse Līkutan Kunegikan.
Be tīt perwaidinna majāses zināsnas pagaūsenis stesse Līkutan Kunegikan.
Rindā 113: Rindā 113:
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga zālai be nizālai. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan zālin be wargāi simenēi stēisan nizālin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai būstwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast nizālis, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planeta ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
Enwaidinnus si, kāi na Līkutas Kunegikas planetan, kāigi na wissans planetans, aūga zālai be nizālai. Stesse paggan stwen dīgi bēi labāi simenēi stēisan zālin be wargāi simenēi stēisan nizālin. Adder simenēi ast niwīdaminan. Tenēi migga aukliptintan en zemmei ērgi tenēi kwaitīlai būstwei. Staddan izaūga nidīrsu daīgan en saūlis līnkin. Ik preipalla, kāi stan ast rōzi adder redīss, staddan mazzi di dātun aūgtwei tenēimans. Adder ik stan ast nizālis, tennan prawerru pernaikīntun dīwai, kaddan tēr endirēi di tennan. Tēnti na Līkutas Kunegikas planetan tikka bajjawiskai simenēi. Baōbabas simenēi. Planetas wīrsawisku pastāi seriōzai infektītan. Be baōbabs, kaddan izaūga per debīkan, ast nimazīngi, kāi tennan izraūlai. Tāns wīrst ōkupawuns pastippan planetan. Tāns wīrst praarruns planetan sen swajjans saknins. Be ik planeta ast līkutan, be ik ast tūlin baōbabai, tenā wīrst pastāwusi dreztan. <br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunegiks. - Pa swajjai ankstāinas tōalatin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tōalatin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupasinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
- Sta ast kānkstiskwas pawīstis. - bilīwuns mi panzdau Līkuts Kunegiks. - Pa swajjai ankstāinas tōalatin, prawerru segītun dīgi tikriskan planetas tōalatin. Tū turri preispārtintun si prēi baōbabas regulāran āupasinsnan, izreizan panzdau tū izšlaitinna tennans ezze rōzins, kawīdas ast baōbabamans palīgu, kaddan tenēi ast spārtai māldan. Stan ast spārtai preiilgewingi dīlin, adder spārtai lāngu.<br><br>
-
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikin, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
+
Be aīnan dēinan tāns mennei rādiwusis, kāi as glaubālai grazzu bildikan, kāi izpalewīngi endītun stan en galwans stēisan māise planetas malnīkan. <br>
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dillin prei wīlasin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
- Ik tenēi kadāi wīrst pintegaūwusis - tāns gērdau - stan mazzi būt tenēimans prawerīngi. En rēizans, ik tū palaīde dillin prei wīlasin kērdan, stan ni ast škūdas tikslin. Adder en baōbaban prēipalu, stan ast wisaddan katastrōfi. As zināwuns planetan, enbūwintan pra wūlakan. Tāns ast ignōriwuns trīns aūgmenins..."<br><br>
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>
As paglaubāwuns šin planetan pa Līkutas Kunegikas preizentlisnamans. Mennei ni padīnga būtwei mōralists. Adder baōbaban wārgingisku ast tīt līkutai zinātan, be rīziku pēr šans, kwāi blandālai prei aīnan iz asterōidans, ast tīt seriōzan, kāi en šismu prēipalin mennei prawerru segītun izīmsenin ezze maīmans rēgulins. Be as bilāi: "Malnīkai! Nōdewingi prei baōbabans!"<br><br>

Wersiōni kāigi iz 12:18, 7 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis