Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skrēilin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
+
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skreīlin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  

Wersiōni kāigi iz 20:09, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis