Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
-
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan [[trazdiskai|trazdiskan]], perbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rēinas]] be zēimiskai ezze [[Ālpai|Ālpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Britaniskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
+
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan [[trazdiskai|trazdiskan]], enbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rēinas]] be zēimiskai ezze [[Ālpai|Ālpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Britaniskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skrēilin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
+
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skreīlin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:56, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis