Ēwas Pōlka

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Ēwas Pōlka (ōriginalai Ievan Polkka) - sōmiska grīma, zinātan galwai dīnka gruppin Loituma. Per tradiciōnalin melōdijan Eino Kettunen peisāi wīrdans en 1930 mettu.

Ēnturs

Ēnturs

Grīmika gērba ezze Ēwan, kwāi ni mazēi ēitwei dancautun prei swāise kaimīnas audāsenin, tenesses mūtis paggan. Ēwa ausmittina iz buttan be erzināi wāikan, en kawīdsmu tenā dīwai enmīli si. Pa audāseņu tenēi drāugi etwartinna si buttai. Stwen tenēi wīda Ēwas mūtin, kwāi ast spārtai ernertītan. Wāiklis ēmpiri sen mērgan emprīkistalāi prīki mūtin.

Bilā

Grīmika bēi peisātan en Savō dialaktu, kawīds deznimai šlaitinna si ezze sōmisku.

Lōitumas wersiōni

Ši wersiōni pastāi perlazīntan en 2006. Wersiōni bēi labbai zinātan en Sōmijai be Mackālijai, adder ilgai ni pastāi pōpularan en swītu. Stāsenis kitawīdina si, kaddan prei muzīkin pastāi preidātan bewangiska animaciōni - īmtan iz pōpularan anime Bleach. Filmiks dīwai pastāi internettas widāsnaswertīngiskwan. Stan bēi spārtai prasta animaciōni, pawaidinānti smejānti si mērgan sen purējas lōkan.

Kittas wersiōnis

Matti Jurva (1937) Jorma Ikävalko (1950) Arttu Suuntala (1966) Pauli Räsänen (1972) Kuplettiryhmä (1998) Hatsune Miku (2005) Korpiklaani (2012)

Prūsiskas tulkausenis

Pōlka prei kaimīnan pagaūtan -
As ēima dancautun, etwestun si.
Ēwa pra mūtin pastāi preiklaūtan
Bīga prēipaus, tit segēi stan di.
Kas pakluslai mūterei bītai
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit
Kas pakluslai mūtrerei bītai
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit.

Ēwa si smejja, perarwi deiwūtan
Zmūnei tenessei labban kwaitēi.
Wismu ast kāitai, wissan ast pūtan -
Wāiklu šlaitīnsnan stan ni segēi
Kasmu gadīnlai prakaīsnas lāsas
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit
Kasmu gadīnlai prakaīsnas lāsas
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Ēwas mūti en stubbai palāika
Be sebbei kērdan pawīrpan dāi
Duktei ast lāngu buccautun wāikan
Kaimīnas buttan preistalāi.
Kas gi klausīlai wūrans zmūnins
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit
Kas gi klausīlai wūrans zmūnins
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Kaddan muzīki jāu autussa
Maldūni neikaūsnan īnsan segēi
En buttan engūbi pūran nūsan
Mūtin aupalla, en nertei bēi
Bilāi as Ēwai ni bijjais mūtis
Beggi šis kīsmus dīwai praēit
Bilāi as Ēwai ni bijjais mūtis
Beggi šis kīsmus dīwai praēit

Krīksti prei mūtin: karwaūkan stalinnais
Ik ni kwaitīlai gadīntan pastāt!
Ēwan bajjintun tēnti wanginnais
Kwāimai stwi būtwei īr ik ast lāt!
Wakītun trīnan wāiklis mazzi
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit
Wakītun trīnan wāiklis mazzi
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Prābutiskan ast nūse mīlin
Ni mazzi tū nika prīki segīt
Pas Ēwan mazīlai ēitwei na sillin
Be ērgi gallin tennan laukīt!
Wāiklis nikweigi ni ast dūran
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit
Wāiklis nikweigi ni ast dūran
Kaddan tuldīsnas kīsmus perēit

Autengīnsenei

http://www.youtube.com/watch?v=1ygdAiDxKfI

Persōniskas pagaptis