Gārbas bremzi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Gārbas bremzis galwas delīks ast gnesnan laikāts wentils na aīnan iz dwāi bremzis ensadīnsenins.

Gārbas bremzi (hill-holder) - ensadīnsenis, kawīds ni dāst automōbilu izwaltīntun si atpenti iz āugarbin, kaddan senjungtlis pedālin ast engnestan. Sta blōki bremzin kaddan automōbilin stalāi na ūnzai ēntin āugarbin ērgi senjunglti pastāne wērptan. Sta pagalba enskatītwei iz stāsnan na āugarbin.

Istōrija

Gārbas bremzi bēi senlaukītan pra Wagner Electric be tikīntan pra Bendix Brake Company en mīstu South Bend en Perainintāmans Amērikas Wālstins. Ēmpirzdan enwestan en 1936 mettan pra dizītawan Studebaker en mōdelu Studebaker President.

Dīlasnas ensadīnsnas

Gārbas bremzi galwas delīks ast grawitāciskas wentils - sta ast rōran kawīdse ass ast pa līkutan (delli grādai) lunkin prei automōbilis assin, en kawīdse ast kūgis. Ik automōbilas pagaūsenis ast suīt aūktais nikāi rīkisna, kūgis izwaltinna si blōkintei bremzin skaītu etwartīnsnan iz kellins en pumpin. Kaddan senjungtli ast izwērptan, en wentilin enēit breūts, kawīds ni dāst kūģu auwertun wentilin. Kaddan senjuntli ast engnestan, breūts izēit iz wentlilas kammerkan be bremzin skaītas etwartīnsna ast blōkitan, kaddan tēr automōbils stalāi na ūnzai ēntin āugarbin, aīnan rēizan engnestan bremzi wīrst laikāwusi, īr pa pedālas izwērpsnan - bremzin skaītas gnesnā ast laikātan pra gārbas bremzin.

Gārbas bremzi ast mōntitan tēr en aīnasmu bremzin ensadīnseņu.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis