Gailā gēisi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Gailā gēisi

Gailā gēisi (Ardea alba) - debīks bredānts pippelis iz sēimin stēisan gēisiskan, enbuwinānts perlānku ezze papērgimin:

Pērgimis glāubai

Ukamūisesa gailā gēsi en Eurōpai, pa debban līgu sīwai gēisin. Ebplāugzdinsna pastippai gaīlin, en snappas lunkamans geltaīna niebplāugzdinta keutā. Kaddan pūrausnas kērdas kīrsnas snaps, adder naggis geltaīnan; iz pettins izaūga pailgīntas plāugzdas. Per pūrausnas kērdan geltaīns snaps, adder naggis timran, geltaīnaizallin.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 90 - 100 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin 140 - 160 cm
  • swars zūrgi 0,7 - 1,6 kg
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis