Guns N' Roses tekstai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Guns N' Roses tekstaiDon't Cry (Ni raudāis)

Ōriginals teksts:

Talk to me softly
There's something in your eyes
Don't hang your head in sorrow
And please don't cry
I know how you feel inside I've
I've been there before
Somethin's changin' inside you
And don't you know

Don't you cry tonight
I still love you baby
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don't you take it so hard now
And please don't take it so bad
I'll still be thinkin' of you
And the times we had... baby

And don't you cry tonight
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

And please remember that I never lied
And please remember
how I felt inside now honey
You gotta make it your own way
But you'll be alright now sugar
You'll feel better tomorrow
Come the morning light now baby

And don't you cry tonight
An don't you cry tonight
An don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry tonight
Baby maybe someday
Don't you cry
Don't you ever cry
Don't you cry tonight


Tulkausna

Bilāis mi delikātai
Ka nika ast en twajāmans akkins
Ni lānkeis galwan sen grūstin
Be madli ni raudāis
As waīda kāigi tū jāute en sirdu
As jāu stwen bēi
Ka nika kitawīdina si tebbei
Be Tū ni waīda

Ni raudāis šin naktin
As aīnat mīli tin, milā
Ni raudāis šin naktin
Ni raudāis šin naktin
Kīrsa tebbei ast dāndus, milā
Be ni raudāis šin naktin

Dāis mi šiššelin
Be dāis mi zentlin
Dāis mi buccin pirzdau
tū wīrst bilīwusi mi "ērdiw"
Ni immais stan tīt seriōzai
Be ni immais stan tīt wārgai
As wīrst aīnat mirīwuns ezze tin
Be ezze nūsan drāugan kērdan, milā

Ni raudāis šin naktin
As aīnat mīli tin, milā
Ni raudāis šin naktin
Ni raudāis šin naktin
Kīrsa tebbei ast dāndus, milā
Be ni raudāis šin naktin

Be, madli, pamennais, kāi as nikwēigi ni mēntiwuns
Be madli pamennais
kāigi as jutta en sirdu
Tebbei prawerru segītun stan pa tebbei
Adder stan wīrst būwus labban, bumbōne
Ankstāinan tū wīrst jāuwusi si walnai
Kaddan perēit austrā, milā

Ni raudāis šin naktin
Ni raudāis šin naktin
Ni raudāis šin naktin
Kīrsa tebbei ast dāndus, milā
Be ni raudāis šin naktin
Nikwēigi ni raudāis šin naktin
Ni raudāis šin naktin
Milā, mazīngi aīnan dēinan
Ni raudāis šin naktin
Nikwēigi ni raudāis
Ni raudāis šin naktin

Persōniskas pagaptis