Kurāns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Kurāns - islāmas swintan lāiskan. Pa muslimūniskai tradiciōnin Kurāns pastāi peisātan en mettans 610-632, sēntei waidīntan en fragmēntimans Muhammadu. Wīrds Kurāns pertīnka ezze arābiskan wīrdans al-kur'ān ka zentli recitaciōni beggi pirmai Kurāns bēi perlaīstan āustiskai. En islāmu Kurānas autōrs ast Alāhs.

Kūran iz zēistan iz 114 sūrans (šlaitīnsnans), kawīdas delijja si en ajjans (rīndans). Sirzdau sūrans ast 90 Mekkas sūras be 24 Medīnas sūras. Sūras en Kurānu ast rikaūtan ezze ukailgaišai ērgi ukaīnsaisin.

Kurāns pastāi peisātan en arābiskai billin, kāigi ritmizitā prōzi. Pa muslimūnamans Kurāns ast stebbulin be Kurānas tulkausenei ast laikātan pra tennans tēr per "Kurānas preitaūwinsnas en kitsei billin". Pirman rēizan Kurāns pastāi tulkautan pa persiskan billin pra Salmanan al-Farsin. Pirmas eurōpiskas tulkausenis bēi stesse Rōbertan iz Kitton en 1134 m. Kurānas recitaciōni ast islāmas rittus.

Kurāns en tūlin deiktammans ast senkalsītan sen Bībelin. En tūlin muslimūniskamans tāutan ast tikrōmiskwas aps.

Skaitāis dīgi: Kurānas entūrs

Persōniskas pagaptis