Pārpals

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pārpals
Enbūwinsnas areālin

Prastasis Pārpals (Upupa epops) - sirdas pippelas pērgimi iz sēimin stēisan pārpalin (Upupidae).

Ēnturs

Enbūwinsnas areālin

Pārpals buwinna pastippan mettan en pussideiniskai Āzijan be en ekwatōriskai be pussideiniskai Afrikan. En Eurōpai be sirdan Āzijan buwinna tēr en ligzdausnas kērdai.

Pērgimis glāubai

Pārpals ast biskin mūisesan nikāi skwīriks. Genā ni šlaitinna si spārtai ezze wīriku, turri tēr mazzais eīskuns bārwins. Galwā be winzus ast rūdakukan, rīkisna be krēklin wūrmikukan. Na kīrsnans skreiliplāugzdans be stagaplāugzdans turri gaīlins be geltaīnans kīrsawans līntins. Wīders be pastaggisku lāukan. Spans ilgan, laīban be krēiwintan. Turri timrakukkans akkins be sīwans naggins. Stawīdas bārwis pagalba pārpalu senlaītun si sen ebzūrgiskwan.

Etrīnka areālins sen zemman aūgmenijan kwēi rīnka lāndan be sen ainaseīlingins garrins, en kawīdan drawīmans gruntina ligzdan be kwēi sīnda be nadirēi ebzūrgiskwan. Deznimai sīnda en stawīdamans deīktan sen ausegtans skreīlins be tapijja si en saūlai. Skrāida bāngawingi, kāigi pettalka anga siksnāskreilis.

Pārpalas tūlinisku mazzina si nisātausnas stēisan garrin sen drawwins paggan. Skwīrikan kōnkurei sen tennans per drawwins.

Sirdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 28 - 29 cm
  • ausegsnā stēisan skreīlin zūrgi 45 - 46 cm
  • staggas ilgan zūrgi 10 cm
  • snappas ilgan zūrgi 5 - 6 cm
  • swars zūrgi 50 - 80 g

Lāndan

Malkai bewērbuliskai zwīrei kāigi wudāi be tenēisan larwis gaūtan sen ilgan snappan iz zemmin anga iz pekkus gūzin. Ainuntkaddan īst dīgi krupeīlins be isturēitans, izīmseniskai dīgi malkans wēisins be sīmenins.

Persōniskas pagaptis