Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Pīkli prei Skērtings azzaran

Pīkli (Turdus pilaris) - līkults pippelis iz sēimin stēisan trazdiskan, enbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan Eurōpan deināiniskai ezze appei Rēinas be zēimiskai ezze Ālpamans be Āzijan ērgi sirzdan Sibērijan (ērgi appin Aldan). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be Britaniskans Sallans. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, Mazzai Āzijan be Īndijai.

Pērgimis glāubai

Pippelis stesse sīsis debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skreīlin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 24-27 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin zūrgi 39-43 cm
  • swars zūrgi 80-140 g
Persōniskas pagaptis