Patrīmpus

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Patrīmps en wāltin wainiku

Patrīmpus - Aīns iz ukaswarewīngins prūsiskans Dēiwans. Tenesse dīlasnas sfēra ast laikātun dināmiskan līguswaran en Dabbai. Tenesse galwas simbōls ast dīwai tēnkanti undan - struttan laikāi swajjan fōrmin, prōpaus ēntrewingins wērbulins. Tenesse zmūneniska inkarnaciōni ast pertreptan en wāltin wainiku.

Patrīmpus en Wīdawutes karengu - pa tikran
Angzdrin swāikstiki - Patrīmpas zentlin
Patrīmpus - mōderns pertrepsenis

Dīlasnas sfēra

  • Papekātun dināmiskan līguswaran, kāi tikīnlai lāiman en biōmasin ekōsistēman iz aūgmenijan tikīntan pra Kurkan iz Saūlis pannu. Stesse paggan ast wisēisan zwīrin papekātajs be āustas Dēiws.
  • Ast ūlinsnas sirzdau zwīrins be zmūnins papekātajs. Dāst izpalsenin ainasmu pāusan, kāi laikālai līguswaran en Dabbai. Zmūnei dāst Tenesmu upperans, kāi gaūlai izpalsenin en ūlinsnai, adder gaūne tēr ik sta ast preitarīngi sen Patrīmpas kakīnslin - laikātun līguswaran.
  • Tenesse inkarnaciōni ast Mīniks. Zmūnei madli Mīnikan ezze izpalsenin. Kāigi Mīniks ast Saūlis salūba.
  • Tāns ast zwīrin kāimenin papekātajs, en šismu laūku tāns tinka kāigi undas zirgs anga undas lāniks - Āustras brāti.
  • Patrīmpus walda relaciōnins etsparātan na kōnfrontaciōnin, kwāitawingiskwan, warrin, dīgi papāikan kawīdas ast nōrmalin en naturālin ekōsistēmamans. En Tenesse alkans tenesmu šlūzi grazzus maldas waīdilatinis be zmūni kawīds kwāi gaūtun ezze Tenesmu izpalsenin prawerru upperautun swajjan tappin krāujan. Stesse paggan ast en ōpoziciōnei sen Perkūnan, kawīds walda relaciōnins etsparātan na tikrōmin, kultūrin be sawaītin. En Wīdawutes karengu Perkūns dirēi sen nērtin na smejāntin si Patrīmpan.
  • Aīnai zwīrei, kawīdans Patrīmpus ni walda ast perōniskai zwīrei, kāigi bittis, beggi tenēi ni turri egōisman, na kawīdan ast etsparātan wissas relaciōnis waldītan pra Patrīmpan. Tāns ast adder tranan papekātajs be tīt Majūnas(Auštejas) emprīkiniks (dīgi en zmūnin sfērai).

Teulōgiska zentlisnā

Patrīmpus turri būtwei sēitan sen naturālin regulīsnan, etsparātan na Dabbas tikrōmin, ni zmūnin sawaītin. Tenesse sfēra ast ekalōgija, adder dīgi autōmatiki be wissan ka ast sēitan sen stabīlas dināmiskan līguswaran prōjaktisnan. Dīgi mazzi ainuntkadan pagalbtwei zmūnimans, kawīdai lammja perōnis rēgulins, beggi Dabbas līguswars ast kittan nikāi līguswars ēnts iz kultūrin. Ast dis dēiws stesses kwāitan be ūlinsnan.

Sinkretismus

Pa kriksțāniskwas endilīsnan Patrīmps pastāi būtwei sēitan sen kriksțāniskan Dīwelin. Pa šan endīlinsnan Patrīmpus izlija si sen Pikullin. Zināta iz gārbikans Pikullas kirsazemmiska aktīwibi bēi pirmai Patrīmpas sfēra.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis