Perkūns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Perkūnas pratrepsenis iz Romuvas pāusan

Perkūns - dēiws, Dēiwas Ukapirmas sūns, aīns iz dēiwans iz Rāmawas Trēitan.

Ēnturs

Dīlasnas sfēri

Perkūns ast dēiws stesses rīkan en swītu, tāns walda grumminan be atmōsferas undan. Tāns ast dēiws stesses tikrōmiskwan sirzdau zmūnins, tāns izpilnina swajjans enteikāsnans pirzdau swajjan kwāitan (dirēis gērban ezze Aušaūtas sen Austrīnin salūban) be stan dīgi izkīnina ezze zmūnimans.

Relaciōnis sen kittans dēiwans

Klūbuks (Pūkis): Kāigi eraīns waīda, penningan ebīgan ti turri tūlin drāugan sen tikrōmiskwan, aīnat deznimais ni turri ebstegsnan en dīlu anga en peršlūzisnamans. Sta pernaikinna pīras līguswaran be ast dīlintan pra Klūbukan (tāns enwedde en ebīgan penningans šlāit ebstegsnan). Stesse paggan Perkūns ūlina sen tennan. Perkūns ast ginewīngi zmūnimans be subs ni deggina zmūnimans būrwalkans. Ik burwalks degga pa grumminas bruksnan, sta zentli kāi Perkūns ast prēipaus gunāwuns buwināntin stwen Klūbukan be tāns staddan deggina būrwalkan.

Patrīmpus: Perkūns ni ast kareūsnas dēiws. Kareusnā ni turri nika drāugan sen tikrōmiskwan, mīlis sen spīlin be izpalsenin. Stesse paggan kareusnā be ulinsnā ast papekātan pra Patrīmpun. Patrīmps dīgi segēi, kāi iz šan subban aūgmenijan dātan pra Kūrkan maitātun stu ukatūls zwīrins. Perkūns ast empīriniskai prīki wissan tērpan gaūtan šlāit dāsnan ka nika na māinan, stesse paggan ast dīgi Patrīmpas emprīkiniks. Pagār, Perkūns ast sūndiwuns Mīnikan - Patrīmpas inkarnaciōnin pjaūnintei tenesse prusnan sen pēilin, beggi Mīniks ast augrābuns Aušaūtas kallin - Austrīnin.

Bangpūtis: Perkūns ni walda wītran. Sen Bangpūtin, witras dēiwan tāns ainuntkaddan ūlina, ka mazzimai nadirītun kaddan ast kāuka sen warewīngin wītran.

Zemīna: En ainammans interpretaciōnins, Pergrūbris ni ast Dēiwas Ukapirmas inkarnaciōni, adder Perkūnas. Sta ast mīlis krikstāniskwas endilinsnā, kawīda kwaitēi senlaītun wissan dāngus dēiwans en aīnan dēiwan, kawīds mazīlai būtwei identificītan sen tenēisan Jahwe. Šī interpretaciōni ast pōpularan en Laītawai. Prōpaus di, en pirmai wassaras dēinan kaddan Perkūns brukka tēnkanti undan ast māgiskan be mazzi kailūstintun.

Pertrepsenei

Antropōmorfiskas Perkūnas pertrepsenis ast wīrs en gīwatas kweitāsnai, sen kāmstun, ilgan be rūdan bārdan (en pannus bārwei). Tenesse ēnrankis ast abipussi gelzaīna bīli, kawīdses bruksenins mazīngi kirdītun kaddan perkūnijas (kabīnlis sen stawīdan wīdan bēi tērpautan dīgi kāigi pannustaklin, ka ast eīsku) be kelāi, kawīdai etbilāi metantimmans grumminans. Tāns jadāi na wūzin, kawīda ast zwīrs turīnts ukatūls tenesse kawīdiskwans.

Perkūnas mīnss ast līpa, kaddan Saūli ast en ōpoziciōnei prei Wūzis zentlin. Perkūnas garrin ast anzans - sta ast ainagimmus garrin, kawīdan mūka īmtun en sin grumminan be westun di en zemmin ni sēntei ārditan. Perkūnas zentlin ast liguīrmas skrīzis kāigi burtā X, kawīda ast sadīntan en deiktammans be situaciōnimans kaddan kwaitēimai kāi būlai pakūnstan pra Perkūnan. Ast akiwīstan, kāi ni prawerru sadīntun niaīnans Perkūnas zentlins neggi simbōlins prei penningans.

Inkarnaciōnis

Etmetāntei interpretaciōnin, kwēi Pergrūbris ast Perkūnas inkarnaciōni, Perkūns turri tūls kērdiskans inkarnaciōnins. ainuntai bilāi, kāi ast dei 7 anga 9. Ekzistijja dīgi tāli ēntei interpretaciōnis, kāi Rāmawas Trēita ast trīs Perkūnas inkarnaciōnis. Sta ēit iz faktan, kāi en šlaitawīdans mettas kellas deīktans aīns iz šans dēiwans turri zentlawingin perswarran kīrsa kittans.

Swintikai

Deinā upperautan Perkūnu ast ketwirtiks (en germāniskamans billin turrimai di ērgi šandēinan: Torsdag-Donnerstag-Thursday). Rittus teīsinants Tennan en šan dēinan ast liktis en langstas statīnsna.

Perkūnas Pannus deinā ast pirmā deinā pa Rāsas swintikans - 24.VI, kaddan Saūli engūbi en zentlin ōpoziciōniskan prei Wūzin. En līpan turrimai dīgi swintīkan stēisan septinnin (newīnin) migāntin brātin.

Persōniskas pagaptis