Pirmā prūsiska senskisnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Pirmā prūsiska senskisnā - senskisnā prīki Marījas Urdenan. Pagaūwa en wassaran stesse 1242 mettan, wangīntan en 1249 sen papeisāsnan stesse Zirgūnes pakkajan.

Istōrija

1242:

1243:

 • Prūsai eblazinna Kulmzin.
 • Prūsai ebwarēi Urdenan en ūlisnan prei Rēides azzaran, augalināntei ēst pastippan Urdenas karrin, enimātnei Urdenas māršalin Berlewin von Freiberg.
 • Swentapelkas karris eblazinna Kulman, adder šlāit izpalsnan.
 • En Kulmas zemmin preigūbi Sūdawai be drāugiskai Laītawjai, kawīdai deginna pillin Bīrgelawan, panzdau pāustina Turnas zūrgiskwan.
 • Prūsai atakki mazzawiskan mīstan Płock.
 • Urdens etgaūwa Lēcbargan
 • 24 sillins Papsts ebgērdaui krucjātin en Prūsan

1244:

1245:

 • En Lyonas sobōru prūsiskai kriksţānai graudinna si ezze Urdenas erlaikāsnai en Prūsai, adder ni pastāi klausītan.

1246:

 • Urdens zēide pillin Lenzenberg, kāi pakūntlai Balgan iz jūres pāusan, adder Prūsai ast erkareūwusis di be izdeggusis.
 • Lubeks ōrganizija jūriskan atakkin prīki Sēmban.

1247:

 • Urdens etgaūwa Rīzlin
 • Urdens etgaūwa Wūran Zirgūnin, ergalināntei wissans Prūsans. En šin subban mettan Swentapelks ast etgaūwuns pillin, ergalināntei Urdenas wāldwikans.

1248:

 • Swentapelks wanginna kareūsnan sen Urdenan, etdāntei Urdenu swajjans wāldans en Prūsai.
 • Urdens zēide pillin en Zirgūnei

1249:

 • 7 wassarins: Zirgūnis pakkajs wanginna senskīsnan.
 • 29 lapkrūtis: Prūsai, kawīdai ūlinusis tālis, ast ebwarīwusis Urdenan prei Krukkans en Nātangai, ergalinnantei 54 wāldwikans be upperauwintei tūlin tālaisins.
En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis