Prūsas Grīma

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Prūsas Grīma - grīma ēnti iz trisnadesīmtans mettans XX mettasimtas, laikātan per Prūsas himnus. Ōficialai ebtiksenei stēisan Prūsan pagaūne sen šan grīman be aīnan tusnas minūtin per pirzdaunīkans.

Istōrija

En 1930 mettan kōmpozitōrs Herbert Brust iz Kunnegsgarban ast peisāwuns Oratorium der Heimat (Taweīnas Ōratōrijan). Peisātajs Erich Hannighofer ast peisāwuns prei tenesse wangan tekstan:

1Land der dunklen Wälder
und kristall'nen Seen,
über deine Felder
lichte Wunder geh'n.

2. Starke Bauern schreiten
hinter Ross und Pflug.
Über Ackerbreiten
zieht der Vogelflug.

3. Und die Meere rauschen
den Choral der Zeit.
Elche steh'n und lauschen
in die Ewigkeit.

4. Tag hat angefangen
hinter Haff und Moor.
Licht ist aufgegangen,
steigt im Ost empor.

Šis teksts pastāi tulkautan en prūsiskan en XX mettasimtas wāngan pra Mikkelin Klussin:

1. Timran meddin tāuta
Eīskun azzaran
Kīrša plattun laūkan
Swāiksti Pāitaran.

2. Kīrša pelkins, teīnan
Austrā jāu etskīt
Tīt pagaūne dēinan
Skīstan swāikstan, tīt.

3. Treppa spārtai būrai,
Pas plūgan dei ēit,
Be en dāngu dūrai
Pippelka jāu skreīt.

4. Jūris tenna grīmuns
Iz deiwūtiskwan,
Braīdis enklausīwuns
Ēn prabūtiskwan.

Muzīki

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis