Preskars

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Preskars


Preskars (Troglodytes troglodytes) - līkuts pintegaūwints pippelis iz sēimin stēisan preskaran, enbuwīntans est pastippan zēimiskan pusikūgin (Eurōpan, Āzijan, Zēimiskan Amērikan be Zēimiskan Afrika). Ainagimmuns preskaran sēimjas pippelis en Wūrasmu Swītan.

En Prūsai plattu paplattintan, sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis. Kaddan prōskraisenin tikka en pastippai tāutai, adder ni teīke kāimenins. Nitūlinai pippelin delīks zēimaui en Prūsai.

Pērgimis glāubai

Preskars ast aīns iz ukamazzans eurōpeiskans pippelins. Abbai gīmtai ainawīdai bārwintan. Rīkisna rūdingeikukkan sen timraikukkan lintikan. Zemman lāukaisin, dīgi glāubintan. Kīrsa akkin anzuka grēiliska bruwī. Ilgs, astars snaps, biskin krēiwintan zemāi. Wīds starran, sen īnsans skreīlins be īnsan, ukadeznimais erlāngtan staggan. Stāi maldāi palīgu eraūguns, adder turri timrais bārwintan wīderan be en pagaūseņu eīsku īnsan staggan.


Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 9 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 13-17 cm
  • swars zūrgi 9 g
Persōniskas pagaptis