Senrazgīsnas wīdiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Senrazgīsnas wīdiks - kwāntiska ōbserwabli stesse sistēman sendītan iz ukamazzais dwāi pōsistemans, kawīda imma ninegatīwan sirdan wērtibin na separāminamans stānins be negatīwan na ainuntkawīdan senrazgītan stānin.

Lāngu izbandātun, kāi ōbserwabli na sistēman sendītan iz dwāi dwāiermattawingins pōsistemans:

W=\left[ \begin{array}{rr|rr} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]

ast senrazgītas wīdiks. Ast dis pōzitiwan na wissans separāminans stānins be mazīngi izbandātun, kāi immi negatīwan sirdan wērtibin na senrazgītan stānin \rho = (|00\rangle+|11\rangle)(\langle 00| + \langle 00|)

Senrazgītas stānis, na kawīdans wīdiks W imma negatīwan sirdan wērtibin ast bilītan per stānins etkestans pra wīdikan W. Banachas gērdausenis ezze izsklaitīnsnan gērdaui, kāi per eraīnan senrazgītan stānin ekzistijja wīdiks, kawīds etkedda šan stānin.

Stāni ast separāminan staddan be tēr staddan kaddan per wissans senrazgīsnas wīdikans imma ninegatīwan sirdan wērtibin, tītet, zināntei wīdikan tūliskwas karakterizaciōnin turīlai di separāminiskwas prōblamas etwērpsenin. Grāudu, šī karakterizaciōni ni ast zinātan.

Senrazgisnā ast swarewīngi per stānins sen plattibiskai separātans pōsistemans be na stawīdans pōsistemans wīdikai ast mattautan. Kāi sta segīlai prawerru audītun wīdikan na līniskan kōmbinaciōnin stēisan lōkalins ōbserwablins:

W = \sum_i \lambda_i A_i \otimes B_i

Matawīntei wīdikan na sistēman mattaui di ainakīsmingiskai ōbserwablins A be B na pōsistemans, iz mattausnas rezultātans gīrbaui di sirdan wērtibin be iz tenēisan kōmbinaciōnin sirdan wērtibin stēisan wīdikan. Šīs prōcess ast palīgu Bellas nilīgibis izbandāsnai.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis