Sisē

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Sīsis wirīks

Sisē (Turdus merula) - līkuts pippelis, delīkiskai pintegaūjants, iz sēimin stēisan trazdiskan, enbuwinānts ēst pastippan Eurōpan, debīkan delīkan stesse sirzdan, pussideiniskan be deināiniskan Āzijan be zēimiskai-wakkariskan Afrikan. Intrōducitan en Australijai, Nawwai Zelandijan be en zūrgiskamans sallins. Ēn Prūsai paplattints, sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis, lōkalai mazzi būtwei tūlinan.

Pērgimis glāubai

Wīriks aīningi, blīngai kīrsnan sen geltaīnan snappan, wūraišai pippelai turri ōranzinan snappan. Zūrgi akkin turri naggan geltaīnan prēipirstan. Gennika ōliwaikukkan sen nilāukans mīlinikans na zemman be izlāukinsnan na pagūrklin, snaps kukkan. Prēi abbans gīmtans naggis timraikukkan. Stāi maldāi palīgu gennikai, adder kukkaisin be spārtais mīlinatan na kērmenes zemman. Nibrenstai wīrikai kīrsnan šlāit blīngan.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 24-27 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin zūrgi 34-40 cm
  • gnettan zūrgi 75-110 g
Persōniskas pagaptis