Tīrpsnas temperatūri

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Tīrpstas temperatūri - temperatūri per substāncin, en kawīdsei pūris gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei temperatūrin dīrzals kērmens be skāistan ast en līguswaru. Tīt definīta temperatūri ast swajawīdan per substāncin. Praeisnā iz skāitan en dīrzalin kērmenin audāi si en krīstalisnas temperatūrei, adder tenā jāu mazzi perlāktwei ezze salīnsnas dīwan be būtwei mazzan nikāi tīrpsnas temperatūri. Šin fenōmenan ast bilītan per histerēzin.

Ainuntas substāncis perēit en dīrzalas kērmenes fōrmin šlāit kristalizīsnan, tēr tappintas ainatīngi kitawīdina swajjan drūktiskwan. Šas substāncis, perw, stiklā, ast bilītan per amōrfiskans dīrzalins kērmenins. Tennas ast fāktiskai skāitai sen debīkan wiskōzitatin be ni mazīngi per tennans eīsku definītun tīrpsnas temperatūrin.

Per undan tīrpsnas temperatūri ast 0 °C. Ik en undu ast kōndensaciōnis centrai, staddan passalinsnas temperatūri ast līgu tīrpsnas. Ik undan ast pastippai skīstan, mazīngi tennan sallintun šlāit passalinsnan ērgi -42 °C.

Tīrpsnas temperatūri ni ast tīt seīlawingi per gnesnas kitawīdinsnan kāigi bīrgsnas temperatūri, adder perlānke ezze substāncis skīstiskwan. Niskīstas substāncis turri wisaddan mazzaisin tīrpsnas temperatūrin.

Kēmiskan elamēntan sen ukaaūktasin tīrpsnas temperatūrin ast wanadis, tenesse tīrpsnas temperatūrin ast 3683 K (3410 °C). Tantalas hafnas anglīds (Ta4HfC5) turri bīrgsnas temperatūrin 4488 K (4215 °C).

Persōniskas pagaptis