Ulinsnā per Ōliwas klaštōran

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Prūsan perplūsna prei pajūriskan krāntan
Minkan ergalīnsna en Gudānitas sirdu

ulinsnā per Ōliwas klaštōran - ulinsnā en 27 sillinan stesse 1224 mettan, en kassei prūsiskas warris ast likwidīwusis en Ōliwan klaštōran stēisan Cistersan.

[redigīs] Istōriska rīkisnasgrunts

En 1217 mettu papsts Honōriuss III preiwakēi prei kruciātins en Prūsan. En 1218 mettu šis subs papsts ebgērdaui ekanōmiskan Prūsas blōkisnan. En šissei kērdan zūrgi Prūsan pastāne pagruntitan Cistersan klaštōrai. Prūsai pastāi stalīntan emprīki tōtalin kareūsnan, ērstadan tenēimans nizinātan - ni tēr grābsbas kareūsnan, adder kareūsnan, kawīdses kakīnsli bēi prūšiskas kultūris likwidaciōni. En 1220 prūsai segēi trīnsnas najāsnan na pōliskan zemmin, kāi likwidīlai pillins be klaštōrnans, iz kawīdans bēi westan, be mazīlai būtwei westan en perejīngiskwan najāsnas na prūsiskans zemmins. Pa pajūriskan najāsnan en 1222/1223 mettu, prūsai segēi trīsnas najāsnan na Ōliwas klaštōŗan, kāi likwidīlai kulturkampfas centran be etrēidintun tēntiska be perejīngiskans Gudānitas prīncins ezze najāsnamans na prūsiskans zemmins.

[redigīs] Ūlinsnas malkāi

Prūsai iz Paguddin tērpawintei waīstin, kāi prīncis Swentapelks ni bēi en Gudānitu (tenesse karris ūlinuns staddan sen Wielkopolska), ast atakīwusis sen nidebīkan karres gruppin (delli ādles, ka dāst sīmtan - dwissimta zmūnei) ezze jūres pāusan. Tenēi ast izsīdawusis zūrgi Zapōtes pillin, kawīds drūwiminai jāu ni bēi tērpautan. Ezze krāntu ērgi klaštōran bēi mazzais nikāi 1 km. Klaštōrs pastāi degīntan, adder minkai pastāi auwestan iz klaštōran be westan en Gudanītan, kwēi pastāi ergalīntan ni pra paguddiskan karin, adder pra Prutenos Pomeranos, ka waidinna, kāigi swarewīngi bēi prūsiska zmūnija en Pajūŗu (en galwasmu delīkan sta bēi kareūsnas pergabtinikai).

En 12 spallinan šisse subban mettan, pastāi nōjatan genniskas klaštōrs stēisan Nōrbertinin en Zukkawai (pōl. Żukowo), zūrgi 20 km pussideiniskai-wakkariskai ezze Ōliwai. Newīnis minkinis pastāi ergalīntan. Sta mazzi būtwei laiktātan per aīnan, šin subban najāsnan. Pa ūlinsnan prēi Zirgūnin en 1233 bēi āntra trīnsnas najasnā na Ōliwas klaštōran, klaštōrs pastāi etkūmps degīntan be uššai minkai pastāi ergalīntan.

[redigīs] Rezultātai

Pa āntran najāsnan Prūsai be Pajūri pagaūne būtwei drāugai.

Persōniskas pagaptis