Ulinsnā prei Rēides azzaran

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Ulinsnā prei prei rēides azzaran - ulinsnā enkērdan pīrmas prūsiskan senskīsnan sirzdau prūsans be Marījas Urdenas karrin. Ulinsnā deīktan immi en Wīkslas līndan sirzdau Wīkslin be Rēides azzaran, en deīktu kwēi līkutan struttan seijja azzaran sen appin. Wīkslas lindā en šismu deīktan turri tēr dellidesimt metrans. Prūsai etwartinnusis si sen kareūsnas gaūlins iz Kulmas zemmin en Pameddin.

Urdenas karris turēi spārtan stēisan 1200 zmūnin, en ku bēi ukamazzan 400 wāldwikas. Bēi rikaūtan pra māršalin Berlewinan iz Freibergan, kawīds ast immuns rikaūsnan ezze māršalu Teodorikan Berheiman, kawīds palikka prei tennan kāigi rāditajs. Urdenas karris gēidi ilgai sen bruksnan, ka dīlina ūlinsnas būtewingiskwan en nibrewīngin per brendin jāsnan teritōriju. Tenēi gēidi na āntran karres delīkan ēntin iz Turnan. Prūsan wedīks bēi natangīns Pamanda.

Kaddan wāldwikas brukka na prūsans, tenēi pastāi prēipaus bīgtwei, en galwasmu delīkan en pāusamans, en appis be azzaras undans, līnai segīntei kellin zūrgi Urdenas karrin ast enzūrginusis tennans be ergalinnusis. Panzdau ast dīgi ebwarīwusis āntran karres delīkan, kawīdan preigūbi panzdau en ūlinsnas laūkan. Tēr 10 zmūnei iz 1200 pragiwijja.

En kitēimans billins
Persōniskas pagaptis