Wārnis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna

Wārnis

Wārnis en skrāiseņu
enbuwīnsnas areālin

Wārnis (Corvus corax) — debīks, pastippai kīrsnas pippelis iz sēimin stēisan wārniskan (Corvidae). Enbuwinna pastippan zēimiskan pusikūgin, ukaspārtais paplattints pippelis en sēimjai stēisan wārniskan. Ast waīstan astōnei pōpergimis, adder panzdaumai mōlekulariskas enlaukīsnas preizentlinna, kāi pērgimi prawerru būtwei delītan en dwāi anga tūls pērgimins.

Pērgimis glāubai

Ukamūisess pippelis sirzdau sēimin stēisan wārniskan, sen debban līgu gertāwanagu, tūls mūisesan nikāi warni be kālwarnis. Sen iztēnstiskan stēisan skreīlin līgu bussardu. Ukaizpretewīngeisis sirzdau gīmtans pippelins. Abbai gīmtai bārwintan ainawīdai. Kirsnā ebplaugzdisnā sen metalliskan blīngan. Debīks, brenduwīds snaps. Debīka galwā, na pagūrklin swajawīngis durīntis plāugzdas, teīktas bārdan. Ilgs, waggiskas stags. Spārts labbai skrāida, en skrāiseņu en pūrausnas kīsmu segēi akrobaciōnins. Deznimai langijja. En skrāiseņu spārtai bruksenei dāst swajawīngins gērdans. Tāri: gērdiska, gilī, gūrkliska kraksnā - īnsan "krl".

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 65 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin 120 - 150 cm
  • swars zūrgi 1000 g
Persōniskas pagaptis