Zinguris

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Zinguris
Zinguris


Zinguris (Carduelis carduelis) - līkuts pippelis iz sēimin stēisan Fringillidae, enbuwinānts Eurōpan be Āzijas mūisiskwan. Delīkiskai enskajjintan. Ēn Prūsan sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis.

Pērgimis glāubai

Mazzan nikāi spurglas. Sirzdau gīmtans ni ast šlāitisku en bārwinsnan. Ukaswajawīdaisi glāuban ast wūrmi prusna, en kōntrastu sen kīrsnan galwas wīrsun be sawinzlin per āusins be gaīlins laīknans. Ebplaugzdisnā na rīkisnan kukkan, kreklin gaīlin se nieīskin kukkan sawīnzlin, wīders be punninan gaīlin. Sakkintan stags kīrsnan, skreīlis dīgi kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin. Maldāi pippelai kukaisiwwan, glāubintan, tēr skreīlai, palīgu eraūgusimans, kīrsnan sen geltaīnan sawinzlin.

Sirzdas ermattausnas

  • kērmenes ilgan zūrgi 12 cm
  • iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 23 cm
  • swars zūrgi 16 g
Persōniskas pagaptis